I vilken utsträckning gäller ett servitut?

2019-11-30 i Servitut
FRÅGA
Om det finns ett vägavtal som ger markägaren nyttjanderätt av min väg för att nå sin mark, kan han då hyra ut jakträtten på sin mark och låta jaktlaget köra på min väg ? Trafiken ökar ju markant genom min bostad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att anta att det rör sig om ett servitut eftersom du skriver att det finns ett avtal som ger markägaren nyttjanderätt av din väg för att nå sin mark. Regler om servitut finns i kap. 14 i jordabalken (JB) och är en rätt för en fastighet att till exempel använda en annan fastighets väg. Ett servitut är knutet till en viss fastighet och inte en viss person. Ett servitut är inte begränsat i tiden, utan gäller under obegränsad tid. Det är den tjänande fastigheten (alltså din fastighet) som låter den andra nyttja marken. Den härskande fastigheten är den som får rätt till servitutet (14 kap. 1 § JB).

Vidare finns olika typer av servitut. När ett avtal ingås mellan fastigheternas ägare talar man om avtalsservitut, vilket blir aktuellt i ditt fall.

För att ett avtalsservitut ska komma till stånd måste vissa förutsättningar föreligga. Servitutet ska lösa ett problem som inte kan lösas inom den egna fastigheten (till exempel som i ditt fall, en väg). Vidare ska det främja en ändamålsenlig markanvändning, vara av stadigvarande karaktär och vara av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten (14 kap. 5 § JB). För att servitutet ska vara giltigt krävs det att avtalet har upprättats i skriftlig form av den tjänande fastigheten.

Enligt 14 kap. 6 § JB har den härskande fastigheten skyldighet att vid utövandet av servitutet agera på ett sätt som inte medför att det tjänande fastigheten betungas mer än vad som är nödvändigt. Den härskande fastigheten ska vidare se till att inte orsaka onödig skada eller olägenhet. Enligt 14 kap. 7 § JB ska den som överskridit sin rätt eller åsidosatt sin skyldighet återställa eller ersätta skadan.

Det är svårt att svara på din fråga utan att kunna beakta alla omständigheterna som är av intresse. Om vägen skadas av den ökande trafiken kan man tänka sig att markägaren i ditt fall inte uppfyller de kraven som ställs i 14 kap. 6 § JB och att markägaren därmed kan bli skyldig att återställa vägen eller ersätta skadan. Ägaren av den tjänande fastigheten får generellt sett finna sig i viss förändrad användning och kanske mer intensivt utnyttjande av servitutet. Det finns dock en övre gräns av vad man behöver tåla enligt 14 kap. 11 § JB, som säger att servitutet inte får belastas utöver vad som följer av avtalet till följd av en ändring i förhållandena.

Jag har utgått från att det rör sig om ett servitut i din fråga. Det är svårt att besvara frågan utan att veta alla omständigheter, men utifrån den fakta som jag har fått och med utgångspunkt i att det rör sig om ett servitut är det troligt att jaktlaget får köra på din väg om markägaren har hyrt ut jakträtten till dem på ett lagenligt sätt. Om det medför betydliga skador eller olägenheter på vägen eller för din fastighet är markägaren skyldig att ersätta skadorna, alternativt återställa vägen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll