I vilken ordning betalas fordringar i en konkurs?

2019-09-25 i Konkurs
FRÅGA
Äger skuldebrev från en person som kommit på obestånd men äger en fastighet i Spanien Är min fodran prioriterad framför vanliga obetalda räkningar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till betalning för din fordran före andra borgenärer. Jag utgår från att du har en giltig fordran mot personen. Du skriver att personen har kommit på obestånd, så jag förutsätter vidare att denne är försatt i konkurs.

Regler om vilka kostnader i en konkurs som ska betalas innan borgenärerna får betalt finns i konkurslagen (KL). Regler om i vilken ordning borgenärernas fordringar utdelas i konkurs finns i förmånsrättslagen (FRL). Jag kommer att utgå från dessa regler i mitt svar.

I vilken ordning betalas fordringar i en konkurs?

Om personen som är skyldig dig pengar är försatt i konkurs gäller följande för betalning av pengar som finns i konkursboet.

- Först ska konkurskostnader betalas (14 kap. 1–2 § KL). Exempelvis är arvodet till konkursförvaltaren en sådan kostnad.

- I nästa steg ska så kallade massaskulder betalas (14 kap. 2 § KL). Med det menas skulder som konkursboet har dragit på sig efter konkursbeslutet.

- Därefter ska borgenärerna (de som har en fordran mot konkursgäldenären) få betalt, vilket kallas för utdelning (11 kap. KL). Detta förutsätter givetvis att det finns pengar kvar efter det att konkurskostnaderna och massaskulderna betalats. Som huvudregel har borgenärerna inbördes lika rätt till betalning (1 § FRL). I praktiken är det dock ofta avgörande om fordringen är förenad med förmånsrätt eller inte (2 § och 15 § FRL).

- Först ska fordringar förenade med särskild förmånsrätt utdelas. Denna post omfattar fordringar som är förenade med olika typer av säkerheter i viss egendom. Det kan till exempel vara handpanträtt eller inteckning i fast egendom. De särskilda förmånsrätterna framgår av 3 a – 9 § FRL.

- Sedan ska fordringar förenade med allmän förmånsrätt utdelas. Denna post omfattar exempelvis kostnaderna för att försätta någon i konkurs och en arbetstagares fordran på lön. De allmänna förmånsrätterna framgår av 10 - 14 § FRL.

- Därefter ska så kallade oprioriterade fordringar utdelas (FRL 18 §). Dessa fordringar har inbördes lika rätt. Det kan till exempel röra sig om skulder till leverantörer eller abonnemang av olika slag.

- Slutligen ska så kallade efterställda fordringar utdelas. Denna post omfattar till exempel statens fordran på böter eller vite (19 § FRL).

Vad gäller i ditt fall?

Det är ovanligt att oprioriterade och efterställda fordringar får utdelning i en konkurs. I de fall det blir utdelning för sådana fordringar brukar endast en mindre del av en sådan fordran utdelas. I praktiken är det ofta avgörande om borgenären kan åberopa någon form av förmånsrätt. Om din fordran är förenad med en särskild förmånsrätt, till exempel genom inteckning i fast egendom, har du normalt möjlighet att få utdelning.

Du bör ta kontakt med den konkursförvaltare som är förordnad i personens konkurs för att få information om eventuell utdelning, bland annat om du kan åberopa särskild förmånsrätt. Det är en fråga som inte kan avgöras här. En personlig konkurs handläggs normalt vid den tingsrätt inom vars upptagningsområde gäldenären är eller har varit folkbokförd. Vid Bolagsverket finns ett register för personliga konkurser (se den här länken).

För närmare information om hur en konkurs handläggs, klicka på den här länken till Sveriges domstolars webbplats.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll