I ett skadeståndsmål undanhöll mitt ombud bevis, vilket ledde till att jag förlorade. Har obudet begått något brott, och vad ska jag göra?

FRÅGA
Jag har en pågående genstämning mot mitt f.d. ombud i ett skadeståndsmål som jag kärande förlorade då ombudet undanhöll all bevisning, befintliga och som skulle fås fram vid förhören, t.o.m. en arrangerad vittneslögn som han inte tillät mig avslöja direkt i salen och blev inspelad. Huvudgärningen var att genomföra rättegången utan förhör av svarandens en förening enda vittne för grunden och då utan dennes brev som var målets bevisning. Som ställföreträdare blev ersatt med en i målet oinsatt person utan funktion. Åtgärd två var att ställa in min presentation av bilder och videor de fanns bara i min dator, han lät passera motpartens erkännande obemärkt, godkände ett omöjligt motbevis - nu då inga bevis presenterades. Jag anser samtliga ovan nämnda bevisade, gjorda med uppsåt och kunnat göras genom att vilseleda mig totalt under förberedelsearbetet. Målet fastställelse- och fullgörelsetalan och skadestånd är upplagt att inledas med yrkanden. Frågan är: skall jag och kan jag yrka BrB Kap 14§ 4= att dölja eller hindrande av bevisfunktion+ Kap15 §1och §8 mened och bevisförvanskning? + Kap 9 §1 bedrägeri? Är Stockholms tingsrätt skyldig att vid brottsmisstanken överlämna målet till åklagare?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att försöka reda ut om ditt ombud kan ha gjort sig skyldig till några av de brott du åberopar, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Kan ombudet ha begått bedrägeri?

Bedrägeri regleras i Brottsbalken 9 kap 1 § (här). Bedrägeri innebär att gärningsmannen genom vilseledande förmår offret till handling eller underlåtenhet, som innebär nackdel för offret och fördel för gärningsmannen. Handlandet eller underlåtenheten måste ha ett samband med vilseledandet. I mål om bedrägeri är det vanligt att offret blir vilselett till en rättshandling, exempelvis försäljning eller lån. Enligt lagkommentarer på Karnov kan dispositionen vid bedrägeri även bestå av faktiskt handlande, exempelvis om gärningsmannen vilseleder offret och detta leder till att offret avslöjar en företagshemlighet. Ett exempel från lagkommentarer på Karnov på en disposition av underlåtenhetskaraktär är att gäldenären inbillar borgenären att fordringen redan är betald och därigenom får honom att avstå från att driva in fordringen.

Jag skulle spontant säga att det troligen inte är bedrägeri i ditt fall. Att du anlitar ett ombud och ombudet inte gör sitt jobb är troligen inte bedrägeri, då det för bedrägeri krävs att gärningsmannen först vilseleder sitt offer, och att offret därför begår handling eller underlåtenhet samt att detta leder till vinning för gärningsmannen och förlust för offret.

Kan ombudet ha begått hindrande av urkunds bevisfunktion?

Hindrande av urkunds bevisfunktion regleras i Brottsbalken 14 kap 4 § (här). Brottet innebär att en person olovligen (dvs. som inte har rätt att göra det) förstör, gör obrukbar eller döljer en urkund. Det krävs att åtgärden innebär fara i bevishänseende, och det ska finnas en konkret fara Enligt lagkommentarer på Karnov är en handling en urkund om följande kriterier är uppfyllda:

a) Handlingen är utställd som bevis eller annars av betydelse som bevis.

b) Handlingen har ett föreställningsinnehåll, dvs. den förmedlar information.

c) Det framgår vem som är handlingens utställare.

d) Handlingen har originalkaraktär.

Även en datafil eller likande kan anses vara en urkund, om den uppfyller dessa kriterier. För att det ska finnas fara i bevishänseende krävs det, enligt lagkommentarer från Karnov, att den oäkta urkunden tas för äkta, dvs. att äkta och oäkta urkunder kan förväxlas, samt att urkunden kommer att användas som bevis rörande något förhållande utanför själva urkunden.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett brott är hindrande av urkunds bevisfunktion eller bevisförvanskning.

Kan ombudet ha begått bevisförvanskning?

Bevisförvanskning regleras i Brottsbalken 15 kap 8 § (här). Bevisförvanskning innebär att någon förvanskar eller undanröjer bevis alternativt åberopar falskt bevis. För att dömas för brott krävs att gärningsmannen gör detta med uppsåt att en oskyldig person ska bli dömd för brott. Denna paragraf bör alltså enbart vara tillämplig i brottmål. Du skriver i din fråga att du hade anlitat ombudet i ett skadeståndsmål, så jag tolkar det som att det var ett tvistemål och inte ett brottmål.

Kan ombudet ha begått mened?

Mened regleras i Brottsbalken 15 kap 1 § (här). Mened innebär att en person under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen. Laga ed innebär att mened bara kan begås om det är lagstadgad ed. Lagstadgad ed innebär vittnesed, ed av sakkunniga, utmätningsed och ed enligt konkurslagen bland annat, dock inte domared eller tolked. I brottmål vittnar man under ed.

Kan ombudet ha gjort sig skyldig till osann partsutsaga?

Du skriver i din fråga att du hade anlitat ombudet i ett skadeståndsmål, så jag tolkar det som att det var ett tvistemål och inte ett brottmål. Förhör under sanningsförsäkran är ett bevismedel som huvudsakligen används i tvistemål, om en part i målet begär att bli hörd. Om man uppger osann uppgift eller förtiger sanningen i ett förhör under sanningsförsäkran, gör man sig skyldig till brottet osann partsutsaga, se Brottsbalken 15 kap 2 § (här). Ombudet och klienten är part i målet, och är inte vittnen.

Om det var ett tvistemål och ombudet företrädde dig, och då undanhöll bevisning skulle det kunna vara osann partsutsaga.

Vad du kan göra nu

Eftersom du skriver att du hade anlitat ombudet i ett skadeståndsmål drar jag slutsatsen att det var ett tvistemål och inte ett brottmål. Om det är ett tvistemål drar jag slutsatsen att ombudet inte kan ha gjort sig skyldig till mened eller bevisförvanskning. Det är möjligt att ombudet kan ha begått hindrande av urkunds bevisfunktion och/eller osann partsutsaga. Det är svårt för mig att avgöra om ombudet "bara" gjorde ett dåligt jobb eller om han eller hon gjorde detta med uppsåt.

Om ditt ombud i skadeståndsprocessen är advokat rekommenderar jag att du kontaktar Advokatsamfundet (för att få titeln advokat måste man vara medlem av Advokatsamfundet). Oavsett om ombudet utelämnade bevisning uppsåtligen eller "bara" var slarvig är det du som klient som blivit drabbad. Har ombudet gjort något brottsligt, vilket kan vara fallet (som jag skrivit ovan), rekommenderar jag att du gör en polisanmälan. Du skriver att du har en pågående genstämning gentemot ombudet, innebär det att du har stämt ombudet på skadestånd eller att du har polisanmält ombudet för brott? En skadeståndstalan blir civilrättsligt, alltså ett tvistemål. På din fråga om Tingsrätten borde ha polisanmält ditt ombud, skulle jag säga att om det är ett tvistemål (vilket jag har utgått från i mitt svar) ligger större del av bevisbördan och utredningen på parterna, så då kanske domstolen inte tycker att det är konstigt om något bevis inte åberopas.

Om du vill kan du boka tid med en av lawlines jurister. Om du har fler frågor kan du maila mig på jenny.hedin@lawline.se eller ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (95)
2019-09-29 Kan en målsägande åtalas utan att bli kallad till huvudförhandlingen?
2019-08-31 Att dra tillbaka en polisanmälan innan rättegång
2019-07-30 Begå mened som part i brottmål?
2019-07-29 Får man som tilltalad vittna under ed i brottmål?

Alla besvarade frågor (75537)