Hyresrätt i ett äktenskapsförord

FRÅGA
HejJag har bott i en hyresrätt i 12 år i Stockholms innerstad. Det fiktiva bytesvärdet är ca 1,5 mnkr.Jag har träffat en kvinna och vi avser att gifta oss i september 2019. Hur kan denna hyresrätt ingå i äktenskapsförordet. Mina barn som bor här är (19 och 23 år) och har ingen möjlighet att själva köpa bostad. Hennes barn är (10 och 16 år). Jag vill inte att hon vid eventuell skillsmässa tilldelas HR eftersom hon fortfarande har minderåriga barn.Kan en HR ingå i ett äktenskapsförord ?Björn på Södermalm
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du vill veta hur du ska gå tillväga för att hyresrätten ska tillfalla dig vid en eventuell äktenskapsskillnad (skilsmässa).

Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Det är giftorättsgodset som blir föremål för bodelning vid en eventuell skilsmässa (10 kap 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild bland annat genom att det skrivs in i ett äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild (7 kap 2 § ÄktB). Du kan alltså skriva i äktenskapsförordet att hyresrätten ifråga ska utgöra din enskilda egendom.

Det finns dock en regel som anger att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få den vid en bodelning (11 kap 8 § ÄktB). Detta gäller oavsett om bostaden i ett äktenskapsförord gjorts till enskild egendom. En eventuell övergång av hyresrätten till följd av bodelning kräver i princip hyresvärdens samtycke (12 kap 33 § Jordabalken). Avser hyresrätten makarnas gemensamma bostad har dock maken rätt att träda i hyresgästens ställe. En faktor som särskilt ska beaktas vid bedömningen av vem som bäst behöver bostaden är bland annat om det finns barn i äktenskapet som den ena maken får ensam vårdnad om. Denna make har då vanligtvis störst behov av bostaden.

En hyresrätt till bostadslägenhet får inte tillmätas något ekonomiskt värde (12 kap 65 § JB). I praktiken innebär detta ett förbud mot att vid bodelning ta ut ersättning av den make som övertar hyresrätten. Det finns dock motsatta uppfattningar i litteraturen som hävdar att det kan finnas ett visst ekonomiskt värde på en hyresrätt.

I ditt fall

Du kan föra in ett villkor i ett äktenskapsförord om att hyresrätten ska utgöra din enskilda egendom. Detta garanterar dock inte att hyresrätten tillfaller dig vid en eventuell skilsmässa (till följd av bestämmelsen i 11 kap 8 § ÄktB som möjliggör för den andra maken att överta bostaden). Att hyresrätten utgör din enskilda egendom kan dock inverka på bedömningen ifråga om eventuellt övertagande varför jag anser att du bör skriva in villkoret i äktenskapsförordet.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1093)
2020-05-27 Skydda tillgångar vid äktenskap
2020-05-24 Hur påverkar ett äktenskapsförord fördelningen av egendomen vid en skilsmässa och när ingår en fastighet som inte är gemensam bostad i giftorättsgodset?
2020-05-23 Kan man ärva sin makes skulder?
2020-05-20 Vad räknas som egendom?

Alla besvarade frågor (80335)