Hyresgästs uppsägningstid enligt 12 kap JB och lagen om uthyrning av egen bostad

Jag bor som inneboende i ett hus men ska flytta ut. Vad är uppsägningstiden? Det står på kontraktet att uppsägningstiden är tre månader. Stämmer detta? Hyresvärden är en privat person som äger och bor i huset.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på omständigheterna. Din fråga regleras antingen av lagen om uthyrning av egen bostad (jag väljer att här kalla den LUEB trots att detta inte är en vedertagen förkortning) eller 12 kap jordabalken (JB), ett kapitel som ofta kallas för hyreslagen.

Mitt svar utgör en mer generell redogörelse av rättsläget än vad som är nödvändigt i just ditt fall, för att svaret ska vara mer tillämpligt för andra med nästan samma men inte identiska förutsättningar.

Uppsägningstiden varierar mellan följande fall:

1) Du hyr av en privatperson som hyr ut (i detta fall delar av) sin egen (alltså ej hyresrätt i andra hand) bostad "rent privat" och inte i näringsverksamhet, för annat än fritidsändamål, och när du flyttade in var det bara till dig som personen hyrde ut bostad. Din fråga regleras i detta fall av LUEB (1 § 1 st LUEB). Lagen är som huvudregel vad som brukar kallas semi-dispositiv till hyresgästens förmån, vilket innebär att avtalsvillkor som i jämförelse med lagens bestämmelser är till nackdel för hyresgästen är utan verkan mot denne (2 § LUEB). Din uppsägningstid är i detta fall en månad räknat från nästa månadsskifte, eftersom detta är vad LUEB föreskriver (3 § 2 st LUEB). Säger du upp avtalet idag upphör det alltså att gälla i månadsskiftet oktober/november.

2) Samtliga förutsättningar i 1) är inte uppfyllda. Din fråga regleras av 12 kap JB. Uppsägningstiden är tre månader från nästa månadsskifte. Detta gäller oberoende av om ditt hyresavtal är skrivet på obestämd eller bestämd tid, eftersom det i avtalet står tre månader. I vissa fall – när avtalet är skrivet på bestämd tid i längst tre månader och parterna inte avtalat om längre uppsägningstid – kan en uppsägningstid enligt 12 kap JB vara kortare än tre månader, men aldrig längre (12 kap 4–5 § JB).

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning