Hyra av hus/ uppsägningstid

2015-08-05 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr från 1999 ett litet hus. Nu har vi blivit uppsagda med en uppsägningstid om 6 veckor. Går det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Frågor om hyra regleras i Jordabalkens (1970:994) (JB) 12 kapitel, du kan läsa kapitlet i sin helhet här. Objektet för hyresavtal är hus eller delar av hus och kallas i lagen för ”lägenhet". Detta framgår indirekt av 12:1 1 st. andra meningen JB. Lagens uttryckssätt överensstämmer således inte med vanligt språkbruk. Det hus ni hyrt är följaktligen exempel på en lägenhet i lagens mening. I det fall en privatperson hyr ut en egen bostadslägenhet gäller lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad, under förutsättning att uthyrning inte sker i näringsverksamhet, enligt dess 1 § 2 st. har lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad företräde. Av frågan framgår inte i vilken egenskap uthyraren hyr ut till er, reglerna om uppsägningstid är dock likartade, men de olika lagarna innehåller andra regler som skiljer sig åt.

Reglerna i 12:e kapitlet är som huvudregel tvingande till förmån för hyresgästen, detta framgår av 12:1 5 st. JB och innebär att en ej kan ingå avtal som för hyresgästen innebär sämre villkor än vad lagen stadgar. Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad är på samma sätt tvingande till förmån för hyresgästen enligt dess 2 §.

Jag utgår från att detta hyresavtal gällt på obestämd tid. Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla, enligt 12:3 1 st. JB respektive 3 § lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad.

Uppsägningstiden gällande hyra av bostadslägenhet på obestämd tid är 3 månader, detta enligt 12:4 1 st. 1p. JB. Uppsägningstiden är även 3 månader enligt lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad, detta enligt 3 § 2 st.

En uppsägningstid om 6 veckor är därav för kort och då reglerna är tvingande till förmån för hyresgästen så kan denna regel ej avtalas bort.

Det kan tilläggas att det av 12:46 JB dessutom följer ett besittningsskydd som innebär en rätt till förlängning. Av 3 § 3 st. lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad följer att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om parterna inte avtalat om detta. Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad har som sagt företräde men saknar tillämplighet i det fall uthyraren är en näringsidkare, detta bör ni undersöka då även förlängning kan vara aktuellt enligt jordabalkens regler.

I vilket fall gäller en uppsägningstid om 3 månader och 6 veckor är således för kort tid. Jag råder dig att kontakta din hyresvärd och försöka lösa den uppkomna situationen. Löses inte problemet på den vägen bör du vända dig till hyresnämnden för hjälp.

Jag hoppas att svaret var till din hjälp.

Måns Gottfries
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll