Huvudsaklighetsprincipen vid gåva av fastighet

Hej, Min pappa och farbror äger en fastighet som jag önskar ta över. För att hålla lånekostnaden nere för mig, undrar jag om det går att på något sätt "ge" min farbror en summa pengar utan att han behöver betala skatt på? Som gåva? Så överlåter de lagfarten till mig. Min pappa ger sin del som gåva och värdet överstiger den tänkta summan med över det dubbla.

Lawline svarar

Hej. Följande gäller skatterättsligt vid gåva av fast egendom.

Om du som gåvotagare erhåller en fastighet av gåvogivaren (din far och morbror) och utger ett vederlag (t.ex. kontanter eller övertagande av lån) till givaren eller givarna, måste man bedöma om överlåtelsen alltjämt är att betrakta som en gåva. Om vederlaget motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet för överlåtelseåret, anses överlåtelsen i sin helhet utgöra köp och utlöser därför kapitalvinstbeskattning för överlåtaren. Skulle vederlaget vara lägre än taxeringsvärdet för överlåtelseåret föreligger istället en gåva. Detta följer inte direkt av någon lagregel utan av rättspraxis på området. För det fall gåva anses föreligga innebär det att beskattning underlåts och att du inträder i de tidigare ägarnas skatterättsliga situation, se 44:21 Inkomstskattelagen

Vad gäller lagfarten tillåter jag mig att citera mig själv i en tidigare besvarad fråga;

Lagfart är en officiell registrering av ett förvärv av fast egendom.

Enligt 20 kap 2 § jordabalken ska lagfart sökas senast tre månader räknat från den dag då den handling, som grundar förvärvet, upprättades. Med förvärv avses alla typer av handlingar där äganderätten övergått på annan. I annat fall kan vite m.m. komma ifråga och förvärvet kommer eventuellt att underkännas.

Kostnaden för registrering av ett förvärv är uppdelat på dels en expeditionsavgift på 825 SEK och dels stämpelskatt, se Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. För gåvor gäller följande. Om vederlaget för gåvan uppgår till mindre än 85 % av fastighetens taxeringsvärde året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljades, utgår inget stämpelskatt. Med andra ord uttas ingen stämpelskatt på rena gåvor.Om vederlaget för gåvan uppgår till 85 % eller mer av fastighetens taxeringsvärde året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljades, utgår stämpelskatt med 1,5 % av taxeringsvärdet. I annat fall underlåts uttagande av stämpelskatt.

Hoppas du fått svar på din fråga. Det avgörande såväl när det gäller realisationsvinstbeskattning som stämpelskatten är alltså vederlagets förhållande till fastighetens taxeringsvärde.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000