Husrannsakan - underrättelse

2017-10-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Har haft polisen på besök i min lägenhet i helgen när jag inte var hemma, enligt min rumskompis har en husrannsakan gjorts och lägenheten har då vänts uppochner och lämnats i totalt kaos.Det jag undrar är ifall polisen måste meddela mig (endast jag som står på kontraktet) att de varit där? Kompisen har berättat vad som hänt men han blev aldrig uppmanad till att göra så.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Husrannsakan

För att en husrannsakan ska få ske krävs enligt 28 kap. 1 Rättegångsbalken (RB) att det förekommer anledning att ett brott har begåtts. Syftet med åtgärden får alltså inte vara att upptäcka brottet eller att förebygga ett brott. Brottet ska ha fängelse i straffskalan .

Beviskravet "förekommer anledning" förutsätter inte att brott har konstaterats utan endast att
anledning till misstanke därom förekommer (NJA II 1943 s 369).

Proportionalitetsprincipen
Av 28 kap. 6 § RB följer att husrannsakan inte får förorsaka olägenhet eller skada utöver vad som är oundgängligen nödvändigt. Denna bestämmelse kan sägas ge uttryck åt att en proportionalitetstänkande ska tillämpas vid verkställighetsstadiet. Ett beslut om husrannsakan får således endast fattas om skälen för husrannsakan uppväger de olägenheter som drabbar personen som husrannsakan görs hos.

Förfarande

Ett förordnande om husrannsakan ska meddelas av undersökningsledare, åklagaren eller rätten, 28 kap. 4 § RB. Vidare kan polisen fatta beslut om husrannsakan för att exempelvis söka efter en person som med stöd av lag ska omhändertas eller efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning ska omhändertas, 28 kap. 4 § st. 3 RB och 20 § Polislagen. För att polisen ska kunna göra en husrannsakan utan att invända beslut krävs att det rör sig om brådskande fall, 28 kap. 5 § RB och 20 § st. 3 Polislagen.

Förfaranderegler

I 28 kap. 7 § st. 2 RB finns en något gammalmodig formulering om at den som husrannsakan företas hos eller " hans hemmavarande husfolk" ska få tillfälle att övervaka förrättningen och även tillkalla vittne, mo detta inte skulle orsaka dröjsmål. Om detta inte har kunnat iakttas ska den hos vilken husrannsakan företagits underrättas om denna så snart det kan ske utan men för utredningen. Det saknar emellertid bestämmelser kring om vad som anses med rimlig tid.

Sammanfattningsvis så har polisen varit skyldig att underrätta dig om husrannsakan inom rimlig tid såvida det inte skulle ha varit till men för utredningen. Uppgiften att lämna underrättelse bör inte överlåtas till annan (jfr JO 1974 s 79). Enligt Olivercrona ska husrannsakan ske i hemlighet endast när detta är särskilt påkallat ( Olivercrona, Rättegången i brottmål s . 259). Anledningen till att du inte fick kännedom om husrannsakan är antigen på grund av att det skulle ha varit till men för utredningen eller för att polisen avsåg att meddela dig om husrannsakan inom rimlig tid. Om det rör det sistnämnda fallet kommer du troligtvis att bli kontaktad. Som sagt ska det vara särskilt påkallat för att en husrannsakan ska ske i hemlighet.

Det är värt att nämna att protokoll alltid ska föras över en husrannsakan, 28 kap. 9 RB. Du har möjlighet att begära ett bevis om åtgärden. Av beviset ska framgå vilket misstänkt brott som åtgärder vidtogs för at utreda.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1193)
2021-09-25 Kan jag stämma ett företag och i så fall hur går jag till väga?
2021-09-24 Får polis beslagta alkohol från tonåring som denne har hittat?
2021-09-20 Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?
2021-09-19 Tredskodom och återvinning

Alla besvarade frågor (95865)