Husrannsakan och polisens befogenheter

2020-11-17 i Förundersökning
FRÅGA
Hej Har en fråga gällande ett tillfälle där polisen stoppade en bekant i hans bil och de (polisen) ansåg att han var drogpåverkad, efter drogtest (urinprov & blodprov) på sjukhus visade testet ingenting (vilket personen sa från början). Under tiden detta pågått gjorde polisen en husransakan hos personen där de inte heller hittade något olagligt.Så min fråga är följande: Kan polisen bara säga att någon är drogpåverkad och därefter genomföra en husransakan för att de "anser" att någon är drogpåverkad ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta på vilka grunder polisen kan genomföra en husrannsakan, och om de kan grunda en sådan på att de tolkar det som att någon är drogpåverkad.

Reglerna om husrannsakan finns i 28 kap. rättegångsbalken. Enligt 28 kap. 1 § rättegångsbalken följer att husrannsakan får vidtas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. I det fallet får husrannsakan utföras för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet.

Av 28 kap. 1 § 2 stycket rättegångsbalken följer vidare att hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får husrannsakan företas bara om brottet har begåtts hos honom eller henne eller om den misstänkte har gripits där eller om det annars finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att annan utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken kan vinnas.

Här aktualiseras flera rekvisit:

Om det finns anledning att anta att ett brott begåtts: anledning att anta är ett lågt beviskrav och motsvarar det som krävs för att inleda en förundersökning. Det som kan anses krävas är att det finns någon konkret omständighet som pekar mot brottet. Här kan det räcka med att en person verkar berusad/påverkad.

På vilket fängelse kan följa: brottet som aktualiseras här är narkotikabrott, där den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms (1 § 6 punkten narkotikastrafflagen). Brottet har fängelse i påföljdsskalan (högst tre år).

Om husrannsakan görs hos någon annan än den som är skäligen misstänkt för ett brott finns strängare krav på när husrannsakan får ske:

Skäligen misstänkt: för att en person ska vara skäligen misstänkt för ett brott krävs det i regel att det föreligger konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen ifråga har begått gärningen som misstanken rör. Av praxis följer att den omständigheten att en person är påverkad av annat än alkohol och "i övrigt varit känd i narkotikasammanhang" inte utgör konkreta omständigheter av sådan beskaffenhet att grunda en skälig misstanke om narkotikabrott (se JO 1992/93 s. 204). Så länge andra omständigheter inte föreligger än de du beskrivit i frågan fanns inte tillräckligt för att din kompis ska anses ha varit skäligen misstänkt.

Om personen inte är skäligen misstänkt: för att utföra en husrannsakan hos någon som inte är skäligen misstänkt krävs att brottet har förövats hos honom eller henne eller om den misstänkte gripits där eller om det annars finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att annan utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken kan vinnas.

Så som jag tolkar din fråga finns inga omständigheter i det här fallet som pekar på att ett eventuellt brott begåtts hemma hos din kompis. Denne greps inte hemma heller. Synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag kräver i princip att det ska föreligga en eller flera faktiska omständigheter som påtagligt visar att polisen med fog kan förvänta sig att påträffa föremålet eller vinna utredningsresultat. Det krävs mycket starka skäl. Såsom jag tolkar det har polisen ingen anledning att ha sådant fog i det här fallet om allt de går på är att någon verkar påverkad.

I och med att frågan inte innehåller särskilt mycket information är det svårt för mig att dra en självklar slutsats. Såsom jag tolkar det har polisen dock inte haft tillräckligt underlag för att göra en husrannsakan i det här fallet.

Det ni kan göra är dels att begära ut beslutet om husrannsakan, för att få ökad inblick i vad polisen grundade beslutet på. (här finns information om hur du begär ut en allmän handling hos polisen) Enligt handlingsoffentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar (exempelvis beslut), om inte handlingen omfattas av sekretess.

Det ni också kan göra är en JO- anmälan. Det en anmälan leder till är att justitieombudsmannen granskar ärendets beredning och kan ge kritik. Poängen är inte att kompensera den enskilde utan att förhindra att polisen missköter sig på liknande sätt i framtiden. (här finns information om hur du gör en JO- anmälan)

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?