Husrannsakan i bostaden

2016-03-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Min fråga lyder: Polisen gör ett alkoholprov vid en rutinkontroll och provet visar inget. Polisen gör då av någon anledning ett urinprov. I provet visar sig då att personen visar spår av opiater. Föraren förklarar då att han genomgått en svår operation och får medicin mot smärta bland annat morfin. Polisen säger att dom vill följa med personen hem för en husrannsakan. Är det lagligt av polisen att begära en husrannsakan och genomföra den på dom grunderna? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om husrannsakan finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB). Enligt 28 kap. 1 § RB får husrannsakan genomföras om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts - på vilket fängelse kan följa - för eftersökande av föremål som kan beslagtas eller för utrönande av omständighet som kan ha betydelse för utredning om brottet. Fängelse kan följa på narkotikabrott (se 1-2 §§ narkotikastrafflagen). Därutöver måste alltid 28 kap. 3 a § RB beaktas. Av bestämmelsen framgår att husrannsakan får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte. Med andra ord måste en proportionalitetsbedömning göras.

Uttrycket "anledning att anta" anses allmänt uttrycka den lägsta nivån på vilken bevisning som krävs. Det är svårt att lägga fram några mer bestämda riktlinjer, utan bedömningen för göras från fall till fall. Justitieombudsmannen (JO) har uttalat (se t.ex. 2006/07 s. 81) att enbart den omständigheten att polisen på annan plats än bostaden, t.ex. på ett torg, påträffar en person som skäligen kan misstänkas för ringa narkotikabrott genom eget brukande, inte i sig kan läggas till grund för ett beslut om husrannsakan i bostaden. I förevarande fall verkar det emellertid som att personen har antytt för polisen att narkotika förvaras i bostaden, något som tveklöst skulle kunna utgöra tillräckliga skäl för polisen att företa en husrannsakan.

Naturligtvis är det inte olagligt att inneha narkotiska läkemedel som lämnats ut efter förordnande av läkare (se lag om kontroll av narkotika). Även om en person påstår att han innehar narkotika lagligt, kan det emellertid finnas andra omständigheter som ger anledning att anta att personen inte talar sanning och att ett narkotikabrott därmed är för handen.

Sammanfattning: Polisen får genomföra husrannsakan i en persons bostad om det finns anledning att anta att personen förvarar narkotika där och åtgärden är att anse som proportionell. Det räcker inte att personen har påträffats narkotikapåverkad på annan plats än bostaden, utan det måste finnas någon ytterligare konkret omständighet som talar för att personen verkligen förvarar narkotika i bostaden. En sådan omständighet skulle kunna vara att personen har antytt för polisen att så är fallet. Även om personen påstår att han innehar narkotikan lagligt, utesluter det inte, med hänsyn till övriga omständigheter, att det kan finnas anledning att anta att narkotikabrott är för handen och därmed grunda en rätt för polisen att genomföra en husrannsakan.

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1091)
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom
2020-11-20 Vad krävs för att polisen ska kunna använda tvångsmedel
2020-11-15 Överklagan av dom

Alla besvarade frågor (86388)