Husrannsakan

2021-06-30 i Förundersökning
FRÅGA
Hej,Min mamma (76 år) köpte en lägenhet för ca ett halvår sedan genom en mäklare.Säljaren var lite trög på att svara på SMS och få kontakt med men affären gick snabbt och smidigt trots allt.Idag ringer en polis till min mamma och säger att de vill göra en husrannsakan i hennes lägenhet då den förra ägaren haft något olagligt för sig. De ska komma på torsdag för att göra en husrannsakan. Mamma är såklart helstirrig pga detta. Hon lider dessutom av ångest och tar detta väldigt hårt.Jag menar att hon inte har något att oroa sig för då det inte har med henne att göra. Vad har hon att förvänta sig av besöket på torsdag?Får hon vara kvar i lägenheten under tiden?Hur lång tid kan sådant ta?Hon är orolig för att det inte är " riktiga" poliser som kommer. Många äldre blir ju lurade...Jag ska vara med också som stöd till henne.Tack på förhand
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De regler som gäller för husrannsakan hittar man i huvudsak i 28 kap. rättegångsbalken (RB). En husrannsakan kan vidtas antingen för att leta efter bevis eller föremål som har betydelse för utredningen av ett brott som kan ge fängelsestraff (28 kap. 1 § RB), eller för att leta efter någon som ska frihetsberövas (28 kap. 2 § RB). En husrannsakan som vidtas för att leta efter bevis eller föremål kallas reell husrannsakan och en husrannsakan som vidtas för att leta efter en person kallas personell husrannsakan. En personell husrannsakan får bara vidtas om det finns synnerlig anledning att anta att den sökte personen uppehåller sig på platsen.

En husrannsakan ska vara behövlig och proportionerlig

När myndigheter gör ingrepp mot enskilda gäller i allmänhet två principer som kallas behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att ett ingrepp endast får göras om det behövs för att uppnå ett vist ändamål. Proportionalitetsprincipen innebär att ingreppet dessutom måste stå i rimlig proportion till det intrång eller den kränkning som det innebär mot den enskilde.

Behovs- och proportionalitetsprinciperna framgår uttryckligen av lagtexten i 28 kap. RB. Där står nämligen att en husrannsakan endast får beslutas om skälen för åtgärden uppväger de men som åtgärden innebär för motstående intressen (28 kap. 3 a § RB). När en husrannsakan vidtas får inte heller myndigheten orsaka skada eller olägenheter utöver vad som är oundgängligen nödvändigt. Dessutom ska en husrannsakan alltid ske på dagtid, såvida inte det finns särskilda skäl att genomföra den nattetid (28 kap. 6 § RB).

Myndigheten får "stöka till", men måste i regel ersätta skador

Behovs- och proportionalitetsprinciperna innebär att myndigheten inte får "stöka till" mer än nödvändigt vid en husrannsakan. Utöver detta finns dock inga formella begränsningar. Det finns inte heller någon bestämmelse som uttryckligen anger att myndigheten ska städa upp efter sig, men om dörrar eller lås har brutits ska myndigheten åter tillsluta dem på lämpligt sätt (28 kap. 6 § RB).

Skador som orsakas vid en husrannsakan ska i regel ersättas av staten, såvida inte den skadelidande har betett sig på ett sådant sätt att det var påkallat att använda det våld som orsakat skadan. Det framgår av en separat lag (8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder). Den som vill kräva ersättning kan vända sig till Justitiekanslern med ett skadeståndsanspråk.

En husrannsakan kan inte vara hemlig

Om någon är hemma när en husrannsakan vidtas ska den personen få möjlighet att övervaka åtgärden, samt att tillkalla ett vittne. Detta innebär att din mamma får vara kvar i lägenheten och hon kan även tillkalla dig som vittne, vilket innebär att du kommer få vara med henne.

Om ingen är hemma, ska myndigheten lämna en underrättelse så snart det kan ske utan men för utredningen (28 kap. 7 § RB). Myndigheten måste dessutom föra protokoll över åtgärden och dokumentera vad som har förekommit. På begäran av den som husrannsakan vidtagits hos ska myndigheten lämna ett bevis, som även ska ange vilken brottsmisstanke det var som låg till grund för åtgärden (28 kap. 9 § RB).

Om ni har fler frågor så är ni varmt välkomna att återkomma hos oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96481)