Husrannsakan

2017-10-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej Lawline!Mitt hem blev nyligen mål för en husrannsakan när jag själv inte var på plats hemma. Kortfattat så kom jag hem en kväll och hela lägenheten var uppochnervänd, min första tanke var såklart att jag haft inbrott och jag blev otroligt paranoid och mådde väldigt dåligt tills jag blev informerad av min granne att det var polisen som varit där den aktuella kvällen.Min fråga lyder, får polisen göra husrannsakan utan att meddela att det är dem som varit inne i lägenheten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Husrannsakan

För att en husrannsakan ska få ske krävs enligt 28 kap. 1 Rättegångsbalken (RB) att det förekommer anledning att ett brott har begåtts. Syftet med åtgärden får alltså inte vara att upptäcka brottet eller att förebygga ett brott. Brottet ska ha fängelse i straffskalan .

Beviskravet "förekommer anledning" förutsätter inte att brott har konstaterats utan endast att
anledning till misstanke därom förekommer (NJA II 1943 s 369).

Proportionalitetsprincipen
Av 28 kap. 6 § RB följer att husrannsakan inte får förorsaka olägenhet eller skada utöver vad som är oundgängligen nödvändigt. Denna bestämmelse kan sägas ge uttryck åt att en proportionalitetstänkande ska tillämpas vid verkställighetsstadiet. Ett beslut om husrannsakan får således endast fattas om skälen för husrannsakan uppväger de olägenheter som drabbar personen som husrannsakan görs hos.

Förfarande
Ett förordnande om husrannsakan ska meddelas av undersökningsledare, åklagaren eller rätten, 28 kap. 4 § RB. Vidare kan polisen fatta beslut om husrannsakan för att exempelvis söka efter en person som med stöd av lag ska omhändertas eller efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning ska omhändertas, 28 kap. 4 § st. 3 RB och 20 § Polislagen. För att polisen ska kunna göra en husrannsakan utan att invända beslut krävs att det rör sig om brådskande fall, 28 kap. 5 § RB och 20 § st. 3 Polislagen.

Förfaranderegler
I 28 kap. 7 § st. 2 RB finns en något gammalmodig formulering om at den som husrannsakan företas hos eller " hans hemmavarande husfolk" ska få tillfälle att övervaka förrättningen och även tillkalla vittne, mo detta inte skulle orsaka dröjsmål. Om detta inte har kunnat iakttas ska den hos vilken husrannsakan företagits underrättas om denna så snart det kan ske utan men för utredningen. Det saknar emellertid bestämmelser kring om vad som anses med rimlig tid.

Sammanfattningsvis så har polisen varit skyldig att underrätta dig om husrannsakan inom rimlig tid såvida det inte skulle ha varit till men för utredningen. Som nämnts ovan finns inte reglerat om vad som avses med rimlig tid. Troligtvis är varierar tiden från fall till fall. Enligt Olivercrona ska husrannsakan ske i hemlighet endast när detta är särskilt påkallat ( Olivercrona, Rättegången i brottmål s . 259). Det går inte att säga om det skulle ha varit till men för utredningen eller om när polisen kommer meddela om husrannsakan eftersom jag inte känner dig omständigheterna i det enskilda fallet.

Det är värt att nämna att protokoll alltid ska föras över en husrannsakan, 28 kap. 9 RB. Du har möjlighet att begära ett bevis om åtgärden. Av beviset ska framgå vilket misstänkt brott som åtgärder vidtogs för at utreda.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1193)
2021-09-25 Kan jag stämma ett företag och i så fall hur går jag till väga?
2021-09-24 Får polis beslagta alkohol från tonåring som denne har hittat?
2021-09-20 Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?
2021-09-19 Tredskodom och återvinning

Alla besvarade frågor (95952)