Huruvida semesterersättning får inkluderas i lönen

FRÅGA
Min tidigare arbetsgivare sa muntligen att jag skulle få 170kr/h. Jag var timanställd.På kontraktet stod det 170kr/h Ink semesterersättning.När jag uppmärksammade att det stod så på kontraktet så upplyste jag arbetsgivaren om att man inte kan inkludera semesterersättning i lönen.På mina lönekvitton, det står inte lönespec på dom, så står det "antal arbetade timmar: 170kr/h"På raden semestereraättning på lönekvittot står det ingen summa ifylld.Hade jag eller arbetsgivaren rätt i hurvida det är tillåtet att inkludera semesterersättning i timlönen? (Lämna gärna referens till lagtext eller domslut som styrker detta)Och om avtalet är giltigt kan jag kräva semestersättning ändå eftersom lönekvittot i så fall inte överensstämmer med avtalet?
SVAR

Tack för din fråga!

Frågan om ersättning och ledighet vid semester behandlas i semesterlagen som du hittar här. Enligt semesterlagen har du som anställd rätt till betald semesterledighet, d.v.s att du får ut din ordinarie månadslön under semestern. Utöver detta har du också rätt till ett extra lönetillägg (semestertillägg) under semestern. Sammantaget kallas denna rätt för rätten till semesterlön. Semesterlönen ska betalas ut i samband med semestern (i regel sker detta månaden efter att du tagit ut din semester).

För den som har en timlön gäller enligt 16a§ semesterlagen en semesterlön om 12% av den anställdes förfallna lön i en anställning under intjänandeåret (=1 april - 31 mars året innan). Om du t.ex. tjänar 100 000 kr under perioden 1 april 2014- 31 mars 2015, blir semesterlönen för 2016 12 000 kr, jmf 3§ semesterlagen.

När det däremot gäller en anställning som avses pågå i högst 3 månader och inte heller varar längre än 3 månader, får det avtalas om att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren istället rätt till semesterersättning, 5§ semesterlagen. Detta fungerar alltså som kompensation för att någon semester inte tas ut. Även denna semesterersättning beräknas enligt 12-procentregeln, och kan antingen betalas ut en gång om året eller månatligen i samband med lön.

Av semesterlagens förarbeten följer att semesterersättningen inte får presumeras ingå i lönen, se prop. 2009/10:4 s. 37. Detta innebär alltså att det inte får förutsättas att semesterersättningen ingår de 170kr/h som utgör din lön. Arbetsgivaren har dock möjlighet inkludera semesterersättningen i lönen, men i sådana fall måste detta redovisas på ett öppet och tydligt sätt (enligt EU-domstolens praxis, se de förenade målen C-131/04 och C-257/04) Detta innebär att semesterersättningen ska redovisas separat i lönespecifikationen, där det ska även ska framgå hur stor ersättningen är.

I ditt fall har du ett anställningskontrakt där det framgår att 170kr/h avser lön inkl. semesterersättning. Det är alltså tillåtet att göra såhär, men det måste framgå klart och tydligt i lönespecifikationen vad som är lön och vad som är semestersättning. Eftersom ni avtalat om 170kr/h inkl. semesterersättning kan du inte kräva att få någon ”extra” semesterersättning. Däremot kan du kräva lönespecifikationer som tydligt preciserar vad som avser vad.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?