Huruvida arv skall omfattas av skuldsanering

2015-10-18 i Skuldsanering
FRÅGA
Jag är i stånd med att få skuldsanering. Hur kan jag skydda ett ev arv från min mor om hon skulle gå bort under denna tid då skuldsanering görs? Min mor önskar ej att detta arv ska gå till något annat än mig. Hur om möjligt ska hon/vi göra för att skydda arvet. Jag har en dotter. Kan man avstå arvet till henne annars? Tack! Anonym
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om skuldsanering

Skuldsanering syftar till att rehabilitera privatpersoner ekonomiskt vars skuldbörda blivit alltför stor. En skuldsanering omfattar i princip den skuldsattes samtliga skulder. Vid en skuldsanering får gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster användas med undantag för ett förbehållsbelopp som gäldenären får behålla för sin eller familjemedlemmars försörjning, Skuldsaneringslagen 9 § 2 st. Vid en skuldsanering upprättas en återbetalningsplan för gäldenären där man beaktar gäldenärens ekonomiska förmåga att betala tillbaka skulder. Denna plan löper vanligen under fem år.

Skulle din mor gå bort under tiden som en skuldsanering pågår och arvet tilldelas dig, kommer arvet att utgöra en förmögenhetstillgång. Beroende på hur stort arvet är kommer detta mer eller mindre påverka din ekonomiska förmåga. Skulle man göra bedömningen att arvet medför att dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättras så kan detta leda till att skuldsaneringen omprövas, Skuldsaneringslagen 24 § 1 st 5 p. En omprövning kan leda till att du bedöms kunna betala av en större del av dina skulder och att arvet tas i anspråk för detta. Nedan skall jag beskriva två möjligheter att undvika att arvet omfattas av skuldsaneringen, överlåtelseförbud respektive arvsavstående.

Överlåtelseförbehåll

Vad som får undantas från en skuldsanering framkommer i Utsökningsbalken 5 kap. Där finns en möjlighet för din mor att i sitt testamente skriva ett så kallat överlåtelseförbehåll vilket innebär att testamentstagare inte får sälja eller ge bort den egendom som förbehållet berör. Detta förbehåll medför att egendomen inte får utmätas och alltså inte heller bör omfattas av en skuldsanering, Utsökningsbalken 5 kap. 5 §. Denna egendom är alltså förbehållen dig.

Vad som kan vara viktigt och tänka på innan man skriver ett överlåtelseförbud är att detta blir bindande för testamentstagaren livet ut. Detta resulterar i att du erhåller arvet utan att det omfattas av skuldsaneringen men med den konsekvensen att du inte får överlåta egendom som omfattas av arvet. Mer om vad som gäller vid upprättande av testamente hittar du i Ärvdabalken 10 kap.

Arvsavstående

En arvinge kan välja att avstå från hela eller en del av sin arvslott. Den avstående kan välja att avstå till förmån för någon/några specifika personer. Anges inte detta träder den avståendes avkomlingar in och ärver som om den avstående varit död (genom den så kallade istadarätten). Om du därför avstår ditt arv från sin mor kan du antingen ange till förmån för vem du gör detta eller alternativt låta din dotter som arvinge ta emot arvet genom sin istadarätt.

Det är viktigt att du skiljer arvsavstående från arvsavsägelse. Arvsavsägelse innebär att du avsäger dig rätten till arv genom ett avtal med arvlåtaren. En avsägelse får dock, till skillnad från avstående, konsekvensen att dina barn inte heller får någon rätt till arvet.

Eftersom det är du som skall avstå arvet är det du som skall skriva arvsavståendet. Då en arvsandel tillträds redan genom dödsfallet så innebär det att när din mor dör så utgör din arvsandel en förmögenhetstillgång som kan tas i anspråk vid en skuldsanering. Enligt ett rättsfall, NJA 1993 s 34, måste du (den avstående) meddela dödsboet om arvsavståendet för att arvet skall skyddas innan boet skiftas efter den avlidne. Denna underrättelse skall lämnas till en boutredningsman eller en testamentsexekutor och i övriga fall till övriga dödsbodelägare eller åtminstone den som sitter i boet. Dödsboet anses också meddelat om du (den arvsavstående) anmäler avståendet vid bouppteckningen, under förutsättning att avståendet också anmärks i bouppteckningen. Meddelandet skall alltså få den effekten att du som arvinge och arvsavstående avskäras rådigheten (möjligheten att förfoga) över arvsandelen.

Något ytterligare som är viktigt att tänka på när du skriver är att arvsavståendet skall vara tydligt formulerat så att det klart framgår att det är just ett avstående du gör och inte ett avsägande.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (173)
2020-10-28 Vad kostar det att ompröva en skuldsanering?
2020-10-28 Vad innebär erhållande av ett arv för en pågående skuldsanering?
2020-10-10 Vad händer med en fordran vid skuldsanering?
2020-10-10 Ompröva beslut om skuldsanering

Alla besvarade frågor (85692)