Hur stor är chansen att förundersökningen återupptas?

Hej,

Jag var på vittnesförhör i september. Men eftersom jag satt i en bil och verken hörde eller såg några hot blev ärendet nedlagt pga brist på bevisning. Målsängadet har skickat till mig och skriver "du ljög i polisförhöret, min advokat vill överklaga" jag ljög inte i polisförhöret, jag kunde ju bara säga det jag såg och det jag inte såg. Vet inte vad det mer är för form av bevis han har för att kunna begära omprövning.

Skulle det blivit rättegång innan ville inte de misstänktas advokater att jag skulle vara med på en ev rättegång då mitt vittnesförhör inte hjälpte så speciellt mycket.

Hur stor är chansen att brotten kommer öppnas igen när åklagaren lagt ned det?

Tacksam för svar, är orolig nu vid jultid

Lawline svarar

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

En åklagare kan precis som du skriver lägga ner ett åtal p.g.a. tillräcklig bevisning inte finns och en vidare utredning resursmässigt skulle stå i disproportion i förhållande till det allmännas eller den enskildes intresse av att brottet bevieras. Vidare ska en förundersökning ske skyndsamt och hänsyn ska tas till alla inblandades intresse av att processen ska kunna fortskrida så smärtfritt som möjligt, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 23:4 2 st. och RB 23:4a 1 st. Eftersom du nämner ”hot” i din berättelse gissar jag på att förundersökningen gick ut på att utreda ett brott mot frihet och frid. Straffbestämmelser för dessa brott finns i brottsbalkens (1962:700) 4 kap. Straffskalorna för de olika brotten varierar men att brott mot frihet och frid är särskilt viktigt för den enskilde att beivra speglas t.ex. i lag (1988:609) om målsägandebiträde (MålsL) som stadgar att när ett brott mot brottsbalkens 4 kap. utreds är en sådan särskild situation som berättigar målsäganden till målsägandebiträde om fängelse på brottet kan följa, se 1 § 1 st. 2 p. MålsL. Jag tolkar den advokat du nämner att målsäganden har, som målsägandens målsägandebiträde. Vid en överprövning ska en högre åklagare pröva om den lägre åklagarens besluta att lägga ner förundersökningen var riktigt. Den högre åklagaren ska då ta hänsyn till både bevisning och intresset av att brottet beivras. Är det troligt att brottet inte kommer ge högre fängelsestraff än tre månader har åklagaren haft legitima skäl att lägga ner åtalet, se RB 23:4 a 1 st. 1 p.

Att den högre åklagaren skulle anse nedläggningsbeslutet felaktigt p.g.a. målsägandens påstående om att du besitter mer information än du angett i polisförhöret verkar inte troligt. Snarare skulle den högre åklagaren kunna besluta att förundersökningen bör återupptas i förhållande till annan ny bevisning än ditt vittnesmål eller p.g.a. brottets svårighet och intresset av att få det beivrat. Om överprövningen leder till att förundersökningen återupptas kommer det troligen inte vara p.g.a. en omständighet som är att härleda till dig. Därmed bör du kunna känna dig lugn i att inte behöva medverka i en ytterliga utredning.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo