FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt23/09/2022

hur snart måste en domstol stämma svaranden?

Hur snart efter att en domstol mottagit en stämningsansökan delges den svarande?

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget definitivt svar på din fråga som regleras i lag, utan det är olika från måltyp till måltyp. Med användning av begreppet svarande, antar jag att du avser svarande i ett tvistemål i allmän domstol. 

När en ansökan om stämning inkommer till domstolen, ska domstolen först granska stämningen så den innehåller en del formella faktorer, så som yrkanden, grunder och uppgifter till svaranden, och att ansökningsavgiften är betald (42 kap. 2§ rättegångsbalken). Om stämningsansökan inte uppfyller dessa krav, ska domstolen förelägga käranden att rätta till den (42 kap. 3§ rättegångsbalken). Om kärande då inte rättar till felet och om felet medför att stämningsansökan är så ofullständig att den inte kan läggas till grund för en talan, eller om ansökningsavgiften inte betalas, får domstolen avvisa målet direkt, och då stäms aldrig svaranden (42 kap. 4§ rättegångsbalken). Om ansökan inte avvisas, utan den är fullständig, så ska svaranden stämmas, som då ska delges (42 kap. 5§ rättegångsbalken). Att handlingen ska delges innebär att domstolen måste få bekräftat att handlingen tagits emot av svaranden för att svaranden ska anses delgiven den, och för att den kan göras gällande mo svaranden. Hur delgivningen får ske, är olika beroende på måltyp. Det framgår alltså inget av lagtexten om en tidsangivelse inom vilken stämning och delgivning av svarande måste ske, men det ska som utgångspunkt ske snarast möjligt. JO har uttalat att så snart stämning inkommit ska domstolen granska denna så snart som möjligt, och svaranden ska inte behöva vänta under en längre tid (JO 2005/06 s. 52). Stämning borde således kunna utfärdas inom några veckor. När en stämningen ska delges, torde ligga delvis utanför domstolens kontroll, då det delvis ligger på mottagaren att bekräfta mottagandet, även om det finns vissa medel som domstolen kan ta till för att motivera en bekräftelse. 

Gäller din fråga brottmål är svaret något enklare, då det vanligen inte sker så mycket inledande kontroller och skriftväxling som i tvistemål eftersom åtalet kommer från åklagaren som ska ha koll på dessa regler. Vanligen sker stämning då så fort åtalet tagits emot och beretts, men även här kan det hända saker som måste redas ut innan stämning kan utfärdas. Även här rekommenderas stämning inom ett par veckor, även tidigare om det gäller mål om unga eller frihetsberövade. 

Sammantaget finns det ingen lagstadgad tid inom vilken stämning måste utfärdas och delges svarande, men det ska ske så snart det är möjligt, och en riktlinje är inom ett par veckor från stämningsansökan inkom, men i tvistemål är det inte ovanligt att domstolen först måste kontakta käranden och få vissa uppgifter fastställda, innan stämning kan utfärdas och delges svaranden. 

Jag hoppas du fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga, eller kontakta en domstol direkt om det rör något specifikt ärende. Du kan också läsa mer om processen på domstolens hemsida

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”