Hur skriver man över lagfarten på sina barn?

2019-03-17 i Fastighet
FRÅGA
Jag är ensam ägare till ett torp utan för Lidköping. Jag skulle vilja skriva över lagfarten på mina 3 barn. Hur gör man det.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill skriva över lagfart och därmed göra dina tre barn till ägare av det torp du i nuläget äger själv och att du nu undrar hur du ska gå tillväga. Jag utgår vidare från att du gör detta genom gåva och inte genom att sälja fastigheten till dina barn.

Tillämplig lag
Fast egendom är indelade i fastigheter (1 kap. 1 § Jordabalken)(JB). På dessa fastigheter finns det en rad tillbehör, bland annat byggnader (2 kap. 1 § JB). Detta innebär att gåva och lagfartsändring av hus regleras i JB, varför jag kommer gå igenom gåvo - och lagfartsbestämmelserna i JB för att besvara på din fråga.

Gåva räknas som förvärv
För att få lagfart över en fastighet krävs att man gjort ett förvärv av fastigheten (20 kap. 1 § JB). Här räknas även gåva in, som i dessa sammanhang kallas för benefika rättshandlingar, dvs. att man fått något utan att motprestera. Lagfart ska ansökas inom tre månader som huvudregel, från det att gåvohandlingen upprättats (20 kap. 2 § JB). Det finns undantag i samma paragraf, men som jag inte bedömer som relevanta i ditt fall efter den informationen jag fått ta del av.

Formkrav för gåvobrev av fast egendom
Det står klart att ett gåvobrev som pekar ut dina tre barn som nya ägare måste komma till stånd innan lagfart kan ansökas av dina barn. Gåva av fast egendom regleras på samma sätt som köp av fast egendom (4 kap. 29 § JB). Detta innebär att en rad formkrav måste vara uppfyllda. Med andra ord innebär detta att gåvobrevet måste uppfylla särskilda krav för att anses giltigt (4 kap. 1 § JB). Dessa krav innebär att gåvobrevet:

ska vara skriftligt;ska vara underskrivet av överlåtare (du) och mottagare (dina barn);ska ange eventuella vederlag, såsom övertagande av lån;ska innehålla information om att gåvobrevet rör en överlåtelse av det specifika torpet.

Det finns även ett krav på att fångeshandlingen, gåvobrevet i ditt fall, ska ha varit bevittnat av två personer vid din underskrift för att gåvobrevet ska kunna läggas till grund för en lagfartsansökan (20 kap. 7 § första punkten JB).

Ibland vill parterna vid en överlåtelse även upprätta ett köpebrev, eller annan handling. Då gäller samma formkrav som jag angav ovan i de fyra punkterna (4 kap. 2 § JB).

Det finns vissa klausuler som måste vara med i gåvobrevet för att de ska anses bindande. Är de inte med i gåvobrevet så gäller de inte (4 kap. 3 § JB). Dessa är:

villkor som du vill ska vara uppfyllda innan gåvan kan gå igenom (svävarklausuler). Exempelvis att du ska ha hittat ett annat boende innan gåvobrevet aktiveras;frånsägande av ansvar ifall någon annan har bättre rätt till torpet (endast relevant om du inte skulle vara "rätt" ägare av torpet);villkor om att dina barn inte ska få sälja torpet eller i sådana fall hur detta skulle gå till.

Angående punkt tre ovan finns det en viktig aspekt att tillägga. Villkor om att delägarna av fastigheten ska få förköpsrätt om en av ägarna vill sälja sin del är giltiga (20 kap. 14 § JB). Med andra ord kan du skriva att du vill att varje ägare ska ha förköpsrätt gentemot annan ägare om denne vill sälja. Om du inte skriver in detta i gåvobrevet kommer fastigheten, på begäran av en delägare, läggas ut till försäljning (6 § Samäganderättslagen).

Lantmäteriet handlägger lagfartsansökningar
När ett sådant, giltigt, gåvobrev upprättats kan de nya ägarna ansöka om lagfart. Detta görs hos myndigheten Lantmäteriet. Om gåvobrevet inte uppfyller de krav som ställts upp ovan, kommer ansökan avslås (20 kap. 6 § andra punkten JB). Vid en ansökan av lagfart ska fångeshandlingen skickas in, vilket innefattar gåvobrevet i ditt fall (20 kap. 5 § JB). Mer information hittar du på Lantmäteriets hemsida som jag länkat ovan. Lagfart kan ansökas via blankett här eller via e-tjänst här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll