Hur skriver jag ett hyresavtal?

2020-06-09 i Hyresavtal
FRÅGA
Hur skriva ett hyresavtal med sonen angående vår fastighet med en 200 kvm stor villa på.Vill ha vissa krav avseende skötsel o kostnader för fastighetens drift o underhåll.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är 12 kap Jordabalken (1970:994) (JB) som reglerar krav på form och innehåll i hyresavtal. Lagen är tvingande till förmån för hyresgästen. Lagens tvingande effekt innebär att ni inte kan avtala om sämre förutsättningar för hyresgästen än det som anges i lagen.

Formkrav och grundläggande innehållskrav

Det finns inga krav på att ett hyresavtal ska ha skriftlig form (12 kap 2 §). Detta innebär muntliga avtal och muntliga tillägg till skriftliga avtal är giltiga. För att undvika bevissvårigheter i en senare rättslig process kan det dock vara motiverat att reglera centrala avtalsvillkor skriftligen. För er del kan det därför vara lämpligt att reglera skötsel, drift och underhåll mm.

Vad gäller innehållet är kraven är begränsade till ett fåtal kriterier (12 kap 1 §). Det krävs att parterna (1) enats om att objektet (hus eller del av hus) (2) upplåts (3) till nyttjande mot ersättning. Saknas något av de nödvändiga kriterierna utgör avtalet inte något giltigt hyresavtal.

Innefattar avtalet även upplåtelse av jord ska 12 kap JB tillämpas på avtalet om jorden ska användas för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än jordbruk (12 kap 1 § 2st 1m). Detsamma gäller om avtalet förenas med tjänsteavtal om upplåtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtelsen av jorden (12 kap 1 § 2st 2m).

Andra lagar

För hyresavtal som avses i 12 kap 1 § JB gäller lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) vid uthyrning utanför näringsändamål. Lagen gäller före 12 kap JB i rörande andra innehållsfrågor än de som berörts ovan (1 §).

Som jag förstår din fråga ska fastigheten samt marken tillhörande fastigheten hyras ut för någon slags drift. Beroende av de exakta omständigheterna kan till exempel hyresreglerna i privatuthyrningslagen, 12 kap JB eller arrendereglerna 8 kap JB bli tillämpliga. Med utgångspunkt i de tillämpliga reglerna kan ni sedan reglera frågor om skötsel, drift och underhåll. Jag kan därför inte ge er någon konkret vägledning om eventuella avtalsvillkor i det här svaret. Mot bakgrund av det ovan anförda är det också bra om syftet med uthyrningen klargörs och att ni kontaktar en jurist.

Avtalsförslag

Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med ett konkret avtalsförslag genom den här tjänsten. För att upprätta ett avtal utifrån dina önskemål är du välkommen att kontakta våra jurister eller använda vår avtalsrobot.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att hyresreglerna kan uppfattas som komplicerade. Hyresavtalet ska upprättas i enlighet med de grundläggande kriterierna i 12 kap 1 §. Det finns inga formkrav för upprättandet. För att det ska vara ett hyresavtal krävs det att parterna (1) enats om att objektet (hus eller del av hus) (2) upplåts (3) till nyttjande mot ersättning. Det är dock särskilt viktigt att klargöra vad som uthyrs och i vilket syfte. Beroende på syftet med uthyrningen kan olika regler bli tillämpliga. Med utgångspunkt i de tillämpliga reglerna kan avtalsvillkor om skötsel, underhåll och drift utformas. Då avgränsningen bygger på juridiska begrepp och definitioner kan det därför vara bra att ta hjälp av en jurist.

Hoppas att jag kunde ge dig viss vägledning. Om du har vidare frågor är du alltid välkommen att återkomma med en ny fråga.

Elin Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1559)
2021-05-18 Vad kan man göra om hyresvärden begår avtalsbrott?
2021-05-14 Är det möjligt att betala två hyror på en och samma månad?
2021-05-13 Ostädad lägenhet vid inflyttning
2021-05-11 Får hyresgästen ta in inneboende utan hyresvärdens godkännande?

Alla besvarade frågor (92363)