Hur ska mitt servitut tolkas?

2021-03-31 i Servitut
FRÅGA
Kort fråga - om det i ett servitut står att ändamålet är utfartsväg och underhåll, är det då BARA utfart som gäller? Alltså inte infart. För mig som tjänande är detta väldigt viktigt att få svar på. Hoppas på ett svar /Tack
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att det är av stor angelägenhet för dig som ägare till tjänande fastighet att få reda på hur långt dina skyldigheter sträcker dig enligt det befintliga servitutet.

Tolkning av servitut

Hur servitutet ska tolkas är svårt för mig att avgöra utan en helhetstolkning av både avtalet ordalydelse, omständigheterna vid avtalets tillkomst och eventuella parters avsikter.

Tolkning av avtalets ordalydelse innebär som det låter, en tolkning av vad som faktiskt står i servitutet. Nämns inte infartsväg så omfattas den inte av servitutet i dess strikta ordalydelse. Emellertid kan det vara så att andra omständigheter talar för att utfart likväl infart ska omfattas av servitutet, även om det inte uttryckligen framgår. Sådana omständigheter kan vara omständigheterna vid avtalets tillkomst och parternas avsikter med servitutet.

På grund av nyss nämnda omständigheter vågar jag därför inte ge ett mer exakt svar på hur servitutet ska tolkas i ert fall. Svaret jag kan ge är i alla fall att infarten möjligen kan omfattas av servitutet även om det explicit inte nämns i servitutet. Fler omständigheter än ordalydelsen spelar roll för tolkningen.

Råd

Handlar det om ett officialservitut skulle jag i första hand kontakta Lantmäteriet för att se huruvida de kan bistå med närmare förklaring om servitutets innebörd.

Vill du ha närmare hjälp med granskning av servitutet rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist. Förslagsvis kan en av Lawlines duktiga jurister bistå dig, kontakta mig på my.ohman@lawline.se så ordnar jag med en offert.

Vid tvist om servitut kan talan väckas vid tingsrätt där fastigheterna är belägna eller också genom fastighetsbestämning hos Lantmäterimyndigheten. Notera att eventuell rättegångskostnad vid tvist i tingsrätt bekostas av den som förlorar målet. Ansöks i stället om fastighetsbestämning fördelas kostnaderna mellan de fastighetsägare som berörs av servitutet.

Hoppas att du fick hjälp med att komma vidare i ditt ärende!

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (308)
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?
2021-09-30 Avtalsservitut

Alla besvarade frågor (96608)