FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt15/06/2018

Hur ska jag lära mig juridik?

privatperson som är intresserad av juridik.

Hej, jag är en person som är intresserad av juridik. Jag brukar nästan dagligen titta in på rättsfall och läsa hela beskrivningen.

Jag skulle dock vilja förstå hur lagparagrafer används, hur det styrs och i vilken ordning, ex 1-EU-konventionen, 2-riksdagens paragrafer, 3-barnkonventionen.

Jag skulle vilja lära mig juridik på egen hand. Skulle ni kunna beskriva för mig hur jag kan göra det samt på vilket sätt och vad jag kan börja med?

Väldigt tacksam!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, och kul att du är intresserad av juridik!

Jag tolkar det som att du vill lära dig hur lagarna tillämpas. Rättsfall, lagar och liknande kallas gemensamt för rättskällor. Dessa har en inbördes rangordning, en slags hierarki, som gäller. Hierarkin innebär att om en rättskälla i lägre rang är oförenlig med en i högre rang, så har rättskällan i högre rang tolkningsföreträde (dvs rättskällans innebörd går före den andra rättskällans innebörd). Nedan spaltas denna rättskällelära.

(i) Lagar

Bland lagarna finns även en rangordning. Grundlag går före lag, lag går före föreskrifter, och detta benämns lex superior.

Sverige är medlem i EU sedan 1 januari 1995. Detta medförde att EU-rätten har företräde före svensk rätt, vilket framgår av Förklaring nr 17 om företräde fogad till Lissabonfördragets slutakt (se även mål C-6/64). Detta innebär att svenska domstolar måste bortse från svenska lagar (även grundlag) när de inte är förenliga med EU-rätten.

Du nämner även Europakonventionen. Europakonventionen ska inte förväxlas med EU-rätten, trots att den precis som EU-rätten går före svensk lag, då vi inkorporerat konventionen i svensk rätt (se Lagen om den europeiska konventionen). Trots att Europakonventionen och EU-rätten på sätt och vis utgör skilda områden, så finns det kopplingar. EU-domstolen har betonat Europakonventionen i sin rättspraxis, vilket i sin tur lagt grunden för EU:s egen rättighetsstadga. När EU lagstiftar ska de tänka på förenligheten med Europakonventionen, som utgör allmänna rättsprinciper. En anledning till varför EU inte inkorporerat Europakonventionen fullständigt är för att det skulle leda till att Europakonventionen blev bindande för alla medlemsstater i EU. I nuläget är Europakonventionen endast bindande för de länder som inkorporerat den, däribland Sverige.

Barnkonventionen är inte inkorporerad i svensk rätt än, och utgör därmed inte svensk lag. Riksdagen har dock nyligen beslutat att Barnkonventionen ska bli svensk lag, men en del anser att det inte gör någon skillnad, inklusive Lagrådet. Detta beror på att svensk lag redan ger ett starkt skydd. Slutligen innebär detta att Barnkonventionen inte förrän dess fullständiga inkorporering utgör del i rangordningen.

(ii) Förarbeten

Förarbeten är de utredningar som görs innan en ny lag kommer till, och genom att studera dessa får man veta syftet och motivet med lagen. Lagtext kan i vissa fall vara svårförståelig, bl.a. när lagen är gammal (se exempelvis avtalslagen från 1915), och då är förarbeten till stor hjälp. Notera dock hierarkin, som innebär att om lagens förarbeten är motstridiga i förhållande till lagen, så har lagen företräde.

(iii) Rättspraxis

Om man ser lag och förarbeten som öar, utgör rättspraxis det hav som sammankopplar öarna till varandra. Det domstolarna gör är att de tillämpar de i vissa fall oklara lagarna på ett sätt som gör det mer förståeligt. Tolkningen av lagtexten får prejudicerande effekt, vilket innebär att domstolar i senare fall ska följa denna tolkning. Om rättspraxis och lag är oförenliga med varandra, får lagen företräde.

(iiii) Doktrin

Doktrin är avhandlingar inom rättsområden som skrivs av experter på området. De är vanligen professorer.

Sammanfattning

Den juridiska (rättsdogmatiska) metoden består i att tolka och undersöka de olika rättskällorna i dess rätta ordning. Lagen är den starkaste rättskällan, vilket innebär att lagen har företräde framför de andra rättskällorna.

Vad du kan göra

Jag rekommenderar dig att läsa vidare om rättsinformation, rättskällelära och juridisk metod. Du kan därefter söka vidare genom lagen.nu på specifika rättsområden som du vill lära dig mer om, till exempel köprätt. Då ska du enligt den rättsdogmatiska metoden börja med att studera lagtext som har företräde (se köplagen). Därefter kan du söka upp lagens förarbeten (här), och eventuellt leta upp intressanta rättsfall, exempelvis NJA 2016 s. 237. Att läsa böcker förenklar inlärningen, eftersom läroböcker sammanställer rättskällorna. Jag kan särskilt rekommendera Malmströms bok "Civilrätt".

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma. Lycka till med studerandet!

Med vänlig hälsning,

Michella Lina SaidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”