FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord28/06/2019

Hur ska ett äktenskapsförord utformas?

Jag och min man funderar på ett äktenskapsförord (vi har varit gifta, men vill upprätta det nu i efterhand. Vi vill dela på huset vi bor i samt möbler mm men inget annat vid skilsmässa).

Därför undrar vi om nedan formulering är tydlig och vattentät.

"Vi, (make 1) och (make 2), bestämmer genom detta äktenskapsförord att såväl all egendom, som var och en av oss ägde vid äktenskapets ingående, nu äger samt all egendom vi i framtiden förvärvar eller erhåller genom arv, gåva eller testamente, ska vara vardera makens enskilda egendom vari den andre av oss således inte ska ha någon giftorätt. All egendom som träder i stället för nu avsedd egendom ska vara vederbörandes enskilda egendom. Avkastningen av all avsedd egendom ska vara enskild egendom. Som enda undantag från ovanstående reglering ska gälla att bohag och hushållssaker som förvärvats för gemensamt bruk ska vara giftorättsgods. Vi är vidare överens om att ingen dold samäganderätt ska anses föreligga mellan oss fram till dags datum."

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken.

Allmänt om äktenskapsförord

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt måste det vara skriftligt, daterat, undertecknat och därefter registreras hos skatteverket. Jag anser att det förslag som ni har skickat till mig behöver ett par ändringar. Mitt svar har följande disposition. Resterande text inleds med ett avsnitt där jag har bifogat ert förslag inklusive mina ändringar. Ändringarna står inom parentes med kursivering. Därefter avslutas svaret med ett avsnitt där ni finner kommentarer till ändringarna. Observera att alla personuppgifter har tagits bort och ersatts med (make 1) respektive (make 2). Detta har gjorts med hänsyn till, och respekt för, er personliga integritet.

Förslag med ändringar

"Vi, (make 1), (personnummer) och (make 2), (personnummer), bestämmer genom detta äktenskapsförord att såväl all egendom som var och en av oss ägde, vid äktenskapets ingående, nu äger, samt all egendom vi i framtiden förvärvar eller erhåller genom arv, gåva eller testamente, ska vara vardera makens enskilda egendom. All egendom som träder i stället för nu avsedd egendom ska vara vederbörandes enskilda egendom. Avkastningen av all avsedd egendom ska vara enskild egendom. Som enda undantag från ovanstående reglering ska gälla att (bostad + fastighetsbeteckning och bohag) som förvärvats för gemensamt bruk ska vara giftorättsgods. Vi är vidare överens om att ingen dold samäganderätt ska anses föreligga mellan oss fram till dags datum."

(Underskrift, make 1 + personnummer)
(Underskrift make 2 + personnummer)


(Datering)

Kommentarer till ändringarna

Namn

När en persons namn anges bör även vederbörandes personnummer anges för att precisera exakt vem bestämmelsen avser.

Fastigheter

När en bestämmelse avser en viss bostad bör alltid fastighetsbeteckningen anges. Äktenskapsordet tar sikte på en viss fastighet och detta bör därför preciseras i texten.

Struken text 1


"vari den andre av oss således inte ska ha någon giftorätt" anser jag bör tas bort ur texten. Formuleringen tillför ingen ny information för en utomstående läsare. En kort och koncis text bidrar till äktenskapsförordets tydlighet.

Struken text 2

I er fråga framgår att ni vill att bostaden och möbler m.m., ska vara giftorättsgods. I ert förslag framgår endast att bohag (vilket är detsamma som möbler, husgeråd, hushållssaker) och hushållssaker ska vara giftorättsgods. Bostaden kommer därför inte att bli giftorättsgods enligt den ursprungliga formuleringen. Jag föreslår därför att "bohag och hushållssaker" tas bort och ersätts med "bostad + fastighetsbeteckning och bohag".

Underskrift och datering

Äktenskapsförordet ska skrivas under med vardera makes namn och personnummer. En datering ska även finnas i texten. Dessa uppgifter behöver skatteverket vid registreringen av förordet.

Registrering


För att bli giltigt måste det upprättade äktenskapsförordet skickas in till skatteverket för registrering. Uppgifter om hur och vart äktenskapsförordet ska skickas finns på skatteverkets hemsida.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Erik BengtssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?