Hur ska bostadsrättsföreningens stadgar tolkas?

2019-11-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej, Vi har upprättat ett gåvobrev där jag och min fru skänkt 10 % av vår bostadsrätt till min mor.Föreningen har nekat henne medlemskap med följande formulering: "Skälet till det nekade medlemskapet är att Föreningens stadgar § 24 inte tillåter andelsägande annat än för äkta makar och sambor".§ 24 från föreningens stadgar:"Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen om de villkor som förskrivs i stadgarna ar uppfyllda och föreningen skäligen bor godta honom som bostadsrättshavare. En juridisk person som har förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen även om de i första stycket angivna förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda.Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make när maken vägras inträde i föreningen endast då maken inte uppfyller av föreningen uppställt särskilt stadgevillkor för medlemskap och det skäligen kan fordras att maken uppfyller sådant villkor. Detsamma gäller också när en bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt sammanboende med bostadsrättshavaren.Ifråga om förvärv av andel i bostadsrätt äger första och tredje styckena tillämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem skall tillämpas."Vi har svårt att tolka paragrafen. Är den i linje med deras nekande beslut? Mvh,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar stadgandet är föreningens beslut i linje med denne. Vad stadgandet säger är att för att en person som förvärvat en del i en bostadsrätt ska kunna bli medlem i föreningen måste denne vara antingen make eller sambo till personen som äger lägenheten. Av detta följer att din mor inte kan få medlemskap.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1405)
2021-06-20 Behöver man en jurist upprätta till användarvillkor på sin hemsida?
2021-06-16 Skillnad ordinär fullmakt och framtidsfullmakt
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (93336)