Hur ska 3 kap. 10 § ärvdabalken (ÄB) tillämpas?

2017-12-16 i Make
FRÅGA
Hejsan!! har en fråga om arv. Frågan gäller avseende en familj med två makar, ett gemensamt barn och fyra respektive ett särkullbarn. Maken med fyra särkullbarn avlider, den andra maken har en månad tidigare ansökt om äktenskapsskillnad. Fick rådgivning från juristjouren att 3:10 i ÄB inte ska tillämpas trots att mål om äktenskapsskillnad pågick, då domen inte hade gått igenom? Yttermera har de upprättat ett inbördes testamente med föreskriften om att makarna skall ärva efter varandra och först när båda avlidit skall samtliga barn ärva enligt lag. Men min fråga är hur arvet blir avseende maken, ska man tillämpa 3:10 i ÄB och om man ska det hur gör man då med det inbördes testamentet? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från att endast den ena maken har ansökt om äktenskapsskillnad och att dödsfallet skedde under betänketiden som löper innan äktenskapsskillnaden kan godkännas (5 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Eller i vart fall att något sorts betänketid har börjat löpa (jämför 5 kap. 1 § ÄktB).

Enligt 3 kap. 10 § ärvdabalken (ÄB) ska 3 kap. ÄB som reglerar den efterlevandemakens arvsrätt inte tillämpas om mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död. Enligt lagkommentarerna till denna bestämmelse kan vägledning om hur uttrycket "mål om äktenskapsskillnad pågick" ska tolkas, hittas i 9 kap. 12 § ÄktB. Enligt den bestämmelsen ska den tid då ett mål om äktenskapsskillnad pågår, förstås som tiden för det att talan väcks till dess att domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft eller, om domstolen avvisar eller avskriver frågan om äktenskapsskillnad, till dess att beslut om detta vinner laga kraft eller frågan om äktenskapsskillnad dessförinnan har fallit (9 kap. 12 § ÄktB).

Begreppet väckande av talan har en omfattande rättsföljd. Om ett mål om äktenskapsskillnad pågår innebär det att ett testamente som har gjorts till förmån för den andra maken presumeras att vara utan verkan, med andra ord vara ogiltigt. (11 kap. 8 § ÄB)

Med hänsyn till vad som sades i lagkommentarerna borde 3 kap. ÄB inte vara tillämplig i detta fall. Vidare bör det inbördes testamentet inte heller vara giltigt. Den efterlevande maken har därför inte någon arvsrätt. Det som kvarstår efter bodelningen mellan makarna ska därför tillfalla den avlidnes makes barn. Makarnas gemensamma barn och den avlidnes makes fyra barn från ett tidigare förhållande (särkullsbarn) ska ärva lika mycket (2 kap. 1 § ÄB)

Om du vill ha mer rådgivning kan du ringa till oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (494)
2021-11-27 Kan man ärva makes skulder?
2021-11-23 Ärver fortfarande maken/makan om arvlåtaren var svårt sjuk vid giftermålet och dör kort därefter?
2021-11-02 Ska efterlevandes privata bankmedel tas med avlidne makes arvskifte?
2021-10-31 Ärver makar före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (97356)