Hur ser möjligheterna ut att få betalt av en konkursgäldenär med få och pansrättsbelastade tillgångar?

2019-03-11 i Konkurs
FRÅGA
Jag har ett djupt dilemma. Mitt bolag har levererat varor mot faktura för 20 000 kr som skulle betalas 30 dagar efter leverans. Köparen har dröjt med att betala sin skuld trots flera påtryckningar från oss. Nu har jag fått reda på att företaget gått i konkurs. Det visar sig att företagets lager i princip är tomt och att de enda tillgångarna är en högt belånad fastighet samt företagets kassa. Förutom vårat bolag så finns det ett antal andra borgenärer, bl a en bank som lånat ut en större summa pengar mot säkerhet i bolagets fastighet. Jag undrar nu hur ser våra möjligheter till att få betalt ut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Du undrar hur dina möjligheter att få betalt av köparen (hädanefter konkursgäldenären) för de varor ditt bolag levererat. Jag kommer att utgå ifrån att ditt bolag inte gjort något återtagandeförbehåll, eller genom något annat särskilt arrangemang tryggat sin rätt till betalning. Jag kommer alltså att utgå ifrån att ditt bolag inte har någon särskild förmånsrätt.

Notera även att jag aldrig kan göra en helt säker bedömning utan att veta de exakta förmögenhetsförhållandena i konkursen. Vad jag säger nedan, bör du följaktligen betrakta som kvalificerade gissningar.

Vid en konkurs har samtliga borgenärer utan s.k förmånsrätt lika rätt

Grundläggande regler om borgenärers (fordringsägares) rätt till betalning vid en konkurs, finns i förmånsrättslagen (hädanefter FRL). Enligt 18 § FRL har borgenärer, vars fordran ej är förenad med en s.k förmånsrätt, lika rätt.

För icke-juristen är naturligtvis detta helt kryptiskt, så vad betyder det? Jo, det här innebär, att om din fordran (betalningskrav) på konkursgäldenären inte är förenad med en förmånsrätt - som kan vara t.ex panträtt - så har du samma rätt att få betalt som övriga borgenärer som inte har förmånsrätt. Vid fördelningen av konkursgäldenärens medel, kommer samtliga dessa borgenärer att få en viss procentandel av sin fordran betald; till exempel kanske alla borgenärer utan förmånsrätt 10% av skulden betald (i ditt fall 2000 kronor).

Dina chanser att få hela fordran betald framstår tyvärr som mycket små

Den vars skuld är förenad med förmånsrätt, har rätt till betalning före andra borgenärer. I det här fallet, så finns enligt din egen utsaga en fastighet, som till står del är belånad (d.v.s banken har panträtt i den). Enligt 6 § FRL så följer förmånsrätt med panträtt i fast egendom. Det här innebär att fastighetens värde i första hand kommer att gå åt för att tillgodose bankens fordringar.

Detta innebär tyvärr med stor sannolikhet att i princip hela fastighetens värde kommer att slukas av bankens krav. Kvar efteråt finns företagets kassa (samt möjligtvis det lilla överskott som fastighetsförsäljningen genererar). Att denna summa skulle förslå till att täcka såväl dina som alla andra borgenärers fordringar, framstår som synnerligen osannolikt.

Med andra ord så bedömer jag att din möjligheter att få full betalning för de levererade varorna som mycket små. Möjligen kan du få några mindre del av fordran täckt, men olyckligtvis måste du nog förlika dig med tanken på att du inte kommer att få betalt.

Sammanfattning

Du har levererat varor och därigenom förvärvat en fordran på 20000 gentemot en gäldenär, som nu gått i konkurs. Gäldenären har få tillgångar - och de tillgångar som finns är till stor del förenade med förmånsrätt för en annan borgenär, d.v.s banken. Detta innebär att fastighetens värde i första hand kommer att slukas av banken. Först efter att fastighetens värde gått åt till att täcka bankens fordran, får övriga borgenärer betalt.

Jag kan inte uttala mig med säkerhet utan att veta de exakta förmögenhetsförhållandena, men gissningsvis så kommer det vid den tidpunkten inte att finnas särskilt mycket pengar kvar. Eftersom du har lika rätt som de andra borgenärer vars fordringar ej är förenade med förmånsrätt, kommer du att ha rätt att få en procentdel av er fordran betald, som fastställs med ledning av hur stora tillgångar som finns kvar. Exempelvis kanske konkursgäldenärens tillgångar räcker för att "alla" borgenärer sak få 3% av sina fordringar betalda, i ditt fall 600 kronor.

Det sagda innebär tyvärr att ditt bolags chanser att få hela eller ens största delen av fordran betald, framstår som mycket små. Jag beklagar detta.

Ifall du har fler funderingar, eller om jag har missförstått något i din fråga, är du välkommen att ställa fler frågor i stil med den du ställt ovan.

Lyckönskningar och hälsningar,


Johannes Norrman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (271)
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs

Alla besvarade frågor (97339)