Hur ser bevisläget ut när jag har bevis på att p-biljetten legat framme väl synlig, men parkeringsövervakaren har motbevisning angående detta?

2021-09-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Jag parkerade min bil 2020-09-05 på Smyckegatan V. Frölunda och löste en parkeringsbiljett som täckte tiden fram till kl 09:012020-09-06.Trots att biljetten låg väl synlig och läsbar på den del av instrumentpanelen som är placerad som en del av framrutan fick jag två kontrollavgifter a 600,00 kr. Parkeringsvakterna hävder att ingen biljett fanns. Det hade endast behövds att parkeringsvakterna tog 2 steg och tittade in genom sidrutan i framdörren för att kunna se biljetten ovan för ratten vid framrutan. Mitt vittne och jag hade igen besvär med att se biljetten. Jag tog en bild som visade biljettens placering trots detta hamnade ärendet i Göteborgs Tingsrätt. Vid huvudförhandlingen kommer båda parkerings vaktarna att förhöras under sannings ed.Hur tycker ni rättsläget ser ut för mig.?Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du tar hjälp av Lawline!

Din fråga handlar i princip om rena bevisrättsliga frågor, och av den anledningen kommer jag att fokusera på gällande rätt angående bevisning samt vad detta innebär i ditt fall, snarare än att gå in (mer än vad som är absolut relevant) på själva trafikjuridiken. Eftersom du anger att du fått en kontrollavgift utgår mitt svar i vart fall huvudsakligen från detta, till skillnad från om det hade varit en parkeringsanmärkning du fått.

När det gäller kontrollavgifter fungerar dessa rättsligt som vilken faktura eller betalningskrav som helst, och hör till civilrätten (den del av juridiken som handlar om förhållanden mellan enskilda, i detta fall du som bilist och parkeringsövervakaren/p-bolaget som motpart). Utgångspunkten är att den som påstår sig ha ett civilrättsligt krav på någon (t.ex. betalning såsom en kontrollavgift) är den som ska bevisa detta, alltså parkeringsövervakaren i detta fall. Frågan om vilka beviskrav som ställs på parkeringsövervakaren respektive den som betalningskravet riktas mot har tagits upp i ett antal rättsfall. I NJA 2013 s. 711 uttalar HD att det som en parkeringsvakt har antecknat i samband med att en kontrollavgift (eller parkeringsanmärkning) har utfärdats har ett starkt bevisvärde till förmån för parkeringsövervakaren. Det räcker normalt sett inte bara med ett påstående från fordonsägaren om att felparkering inte har skett för att betalningsansvaret ska undanröjas. Fordonsägaren kan dock motbevisa parkeringsövervakaren om det framställs en befogad invändning såsom att kontrollrutinerna inte varit tillförlitliga eller att stark bevisning lagts fram till stöd för fordonsägarens uppgifter. Såsom just Göteborgs tingsrätt uttalat i ett tidigare mål (Ä 9176-08) i linje med HD:s uttalande ska det som en parkeringsvakt rapporterar i sin tjänsteutövning (t.ex. att biljett saknats) frångås om det finns "stark bevisning" till stöd för motsatsen.

I klartext betyder det att parkeringsövervakaren/p-bolaget (om det rört sig om en kontrollavgift såsom du anger att det är, som utfärdas på privat mark/tomtmark) så att säga startar med en bevisfördel, som du behöver övervinna. För att påpeka att du haft biljetten väl synlig bör du alltså ta fram så mycket bevisning som du kan för att försöka visa detta. Hur "stark" eller hur "mycket" bevisning som krävs (beviskrav) för att du ska ha fullgjort din bevisbörda dvs. motbevisat polisen alternativt p-bolaget kan mot bakgrund av domstolens resonemang här ovan tolkas som att det krävs ganska mycket. En bild föreställande det du beskriver angående vindrutan, i förening med din och ditt vittnes utsaga skulle kunna vara tillräckligt i detta sammanhang eftersom sådana uppgifter kan sägas visa mer tydligt och trovärdigt hur det ligger till jämfört med en (eller flera) parkeringsvakt(er)s anteckning och utsaga. Detta skulle dock lika gärna kunna vara otillräckligt om t.ex. p-bolaget kan visa upp egna foton (vilket är brukligt) där biljetten inte syns. Det du skulle kunna göra är att be dem att visa upp sådana foton, senast under huvudförhandlingen, just eftersom fotografering får sägas i allmänhet tillhöra standardrutinerna vid parkeringsövervakning numera och frånvaron av sådana skulle kunna betraktas som en bevisnackdel för parkeringsövervakaren (särskilt då ett sådant bolag typiskt sett är den "starkare parten" jämfört med den enskilde parkören/bilisten, och har såväl anledning som förmåga/resurser att samla in så mycket bevisning som möjligt för sitt betalningskrav – detta är påpekanden som är relevanta i civilrättsliga bevisfrågor som denna och som utgör argument som du kan trycka på). Man kan alltså säga att frånvaron av ett fotografi – som annars skulle kunna användas för att motsäga ditt eget foto och din övriga bevisning – innebär att parkeringsövervakarens kontrollrutiner "inte varit tillförlitliga" i linje med HD:s ovanstående resonemang.

Det bör även nämnas vad HD uttalat i fallet NJA 2014 s. 755 där en parkeringsanmärkning utfärdats när det påståtts att en p-skiva inte varit väl synlig (resonemanget är dock relevant även beträffande kontrollavgifter och hur parkeringsbiljetter ska användas eftersom regelsystemen vid parkering på allmän mark respektive tomtmark så långt som möjligt ska tolkas enhetligt, enligt bl.a. HD:s resonemang i fallet NJA 2013 s. 711). Där fastslog HD, kort sagt, att en parkeringsskiva "eller motsvarande" (ett begrepp som kan sägas även innefatta parkeringsbiljetter) anses ligga väl synlig framtill i fordonet oavsett var på instrumentbrädan den ligger, och dessutom även om den ligger "vid en ruta i någon av de främre dörrarna". Varför den ska ligga väl synlig motiveras med att parkeringsövervakningen ska kunna ske någorlunda snabbt och effektivt (dvs. en p-vakt ska inte behöva ödsla tid på att leta alltför länge efter en p-skiva, p-biljett eller liknande), men kraven får inte heller ställas onödigt högt med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet. Här skulle du alltså kunna argumentera att det (särskilt utifrån den bild du säger dig ha tagit) hade varit tämligen lätt för p-vakten att kontrollera din väl synliga biljett genom att ta någon/några sekunder extra på sig att kika lite mer noggrant.

Det är, till syvende och sist, mycket svårt att på förhand svara exakt på hur en viss domstol kommer att döma avseende bevisfrågor av det här slaget. Svaret jag gett bör därför tolkas som en ungefärlig fingervisning eller prognos och möjliga råd/tillvägagångssätt snarare än en exakt och pricksäker analys av hur det kommer att gå.

Hoppas mitt svar varit till någon hjälp för dig! Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (395)
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?
2021-09-28 Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

Alla besvarade frågor (96475)