Hur påverkar enskild egendom bodelningen och arvskiftet när makarna har två gemensamma barn?

FRÅGA
enskild egendom båda makarna i äktenskapsförord; hur blir bodelning och arvsskiftet då. För två barn?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta vad som händer vid en bodelning och ett arvskifte när makarnas egendom är enskild egendom. Det framgår inte riktigt i din fråga om barnen är makarnas gemensamma barn men jag kommer att utgå från det i mitt svar. Har jag misstolkat din fråga så är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och vid arvskifte fördelas egendomen enligt ärvdabalken (ÄB).

Hur påverkar enskild egendom bodelningen?

Vid en bodelning behåller vardera make den egendom som är respektives makes enskilda egendom enligt äktenskapsförordet (7 kap. 2 § ÄktB). Den enskilda egendomen ska nämligen inte ingå i bodelningen (jämför 10 kap. 1 § ÄktB). Det behöver alltså inte göras någon bodelning över huvud taget om all egendom är enskild egendom, så länge ingen av makarna vill överta den andres bostad eller gemensamma saker (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Den egendom som inte är enskild egendom är s.k. giftorättsgods vilken ska ingå i beräkningen av makarnas gemensamma tillgångar och delas lika mellan dem i en bodelning (7 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB).

Följden av att makarnas egendom är enskild blir alltså att vardera make behåller sin enskilda egendom när äktenskapet upphör. Äktenskapet upphör genom skilsmässa eller den ena makens bortgång (1 kap. 5 § ÄktB).

Hur påverkar enskild egendom arvskiftet när makarna har två gemensamma barn?

Att makarnas egendom är enskild egendom påverkar inte fördelningen av arvet i något annat avseende än hur stort vardera makes egendom blir när äktenskapet upphör. Kvarlåtenskapen (arvet) är makens enskilda egendom inklusive hälften av det eventuella giftorättsgods som fördelats vid bodelningen, se ovan. Om det finns något giftorättsgods så måste alltså en bodelning göras innan arvskiftet kan genomföras (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). När båda barnen är makarnas gemensamma barn så kommer den efterlevande maken att ärva först med s.k. fri förfoganderätt och sedan kommer barnen att ärva hälften var av vad som finns kvar när den sista föräldern går bort (3 kap. 1 § första stycket och 3 kap. 2 § ÄB). Med fri förfoganderätt menas att den efterlevande maken får råda fritt över arvet under sin livstid med vissa undantag. Arvet får t.ex. inte testamenteras eller skänkas bort (3 kap. 2 § första stycket och 3 kap. 3 § första stycket ÄB).

För de gemensamma barnen förändrar alltså det faktumet att egendomen är enskild egendom ingenting, eftersom de ärver båda makarna/föräldrarna och inte har rätt till sina arv direkt.

Sammanfattning

När makarna har föreskrivit att egendom ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord så behåller vardera make sin enskilda egendom när äktenskapet upphör. När äktenskapet upphör pga. att den ena maken har gått bort så påverkar den enskilda egendomen storleken på det arv som den maken efterlämnar, eftersom allt inte delas lika vid en bodelning. När makarna har två gemensamma barn så delar de lika på arvet, men först efter att båda föräldrarna har gått bort.

Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1200)
2021-02-28 Enskild egendom och giftorättsgods
2021-02-27 Erkännande av utländska äktenskap
2021-02-27 Får jag göra vad jag vill med mina pengar?
2021-02-21 Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?

Alla besvarade frågor (89875)