Hur omvandlas en industrifastighet till fritidshus?

2020-04-10 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Jag har en fastighet som är klassad för "småindustriändamål, test av marin utrustning". Fastigheten ligger utanför planlagt område och alla fastigheter i närheten är fritidshus. Det är mer än 100 m till närmaste grannar. Fastigheten består av ett båthus (32 kvm) samt ett mindre hus (24 kvm) med personal/kontorsrum. Ingen industriell prägel finns i övrigt på området. Strandskyddsdispens finns.Eftersom ingen industiell verksamhet har bedrivits senaste åren har jag varit i kontakt med kommunen angående ändring från industri till fritidshus. Har fått meddelande om att detta inte kan medges. På min fråga om anledningen fick jag svaret: "Som vi ser det är det en fråga för Lantmäteriet." Lantmäteriet i sin tur hänvisar till Skattemyndigheterna.Mina frågor: Till vilken instans ska jag vända mig? Bör det inte vara till kommunen? Vilka giltiga skäl kan kommunen ha att inte medge denna ändring?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör ändring av en fastighets användningsområde vilket innebär att plan- och bygglagen (PBL) blir tillämplig.

Det krävs bygglov för att använda en industrifastighet som fritidsbostad:

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för att en industrifastighet ska få användas som fritidsbostad. Anledningen till regleringen är att industrifastigheter normalt sett inte är utformade för boende, vilket kan innebära fara om man trots allt bor där. Kraven på lägsta godtagbara standard är relativt höga för fastigheter som ska användas som bostad om man jämför med industrifastigheter.

Vilka krav som ställs på lägsta godtagbara standard för att en fastighet ska kunna användas som en bostad kan man exempelvis hitta i Boverkets byggregler (BBR). Dessa innebär bland annat krav på skydd mot brandspridning mellan bostäderna enligt 5:61 BBR, krav på teknisk komfort (värme) enligt 6:42 BBR, krav på tillgång till vatten samt avlopp enligt 6:6 BBR, krav på möjlighet till matlagning enligt 3:224 BBR, med mera. Även PBL ställer upp en lista med vilka tekniska egenskaper ett byggnadsverk ska ha i 8 kap. 4 § PBL.

Det är kommunen som ansvarar för ansökan om bygglov:

Det är din kommuns byggnadsnämnd som ansvarar för ansökningar om bygglov enligt 9 kap. 20 § PBL. Jag uppfattar det som att din fastighet inte ligger inom ett område som omfattas av en detaljplan. Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 31 § PBL medge bygglov för en åtgärd i ett sådant område om åtgärden inte strider mot eventuella områdesbestämmelser och inte förutsätter att en detaljplan upprättas enligt 4 kap. 2 § PBL. Dessutom ska byggnadsnämnden ta hänsyn till om bostaden är lämplig för sitt ändamål (alltså följer BBR och de tekniska egenskaper som ställs upp i PBL) enligt 8 kap. 1 § PBL.

Bostadsnämnden har serviceskyldighet:

Enligt 9 kap. 27 § PBL ska byggnadsnämnden meddela beslut om bygglov inom tio veckor från den dag ansökan kom in till nämnden. Dessutom har Bostadsnämnden en serviceskyldighet som innebär att de ska samarbeta med den ansökande och lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet (se 12 kap. 2 § PBL). Det är alltså inte okej för nämnden att bara slussa dig vidare till en ny myndighet utan att förklara varför om du ber om en förklaring.

Skatteverket ändrar typkoden när bygglov är beviljat:

Skatteverket hanterar din fastighetstaxering och bestämmer en typkod för varje fastighet. Nu har din fastighet en typkod för industrienheter men om du skulle omvandla fastigheten till fritidshus måste även typkoden ändras. För att ändra typkoden är det bara att kontakta Skatteverket och be att de kontrollerar din typkod. Skatteverket kan alltså inte ändra din fastighet från industri till fritidsfastighet endast genom att ändra typkoden utan bygglov måste först beviljas och sedan kan typkoden ändras.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis krävs det, för att du ska få använda din fastighet som fritidshus, att du ansöker om bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun och att bygglovet beviljas. Det är alltså varken Lantmäteriet eller Skatteverket som ska hantera ärendet. Vid bedömningen om bygglov ska beviljas tar byggnadsnämnden framför allt hänsyn till lägsta godtagbara standard enligt BBR, byggnadens tekniska egenskaper och byggnadens lämplighet för sitt ändamål. Slutligen är det Skatteverket som byter typkod för en fastighet som har ändrat användning men detta kan ske först efter bygglovet är beviljat.

Jag rekommenderar att du börjar med att ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun. Om byggnadsnämnden hänvisar dig vidare till en annan myndighet utan förklaring kan det innebära att nämnden brister i sin serviceskyldighet. Om detta sker rekommenderar jag att du ringer upp den ansvariga handläggaren och förklarar att det är byggnadsnämndens skyldighet att besluta om ändring av användande av fastighet samt att nämnden har serviceskyldighet och därmed ska svara på dina frågor samt ge dig råd och upplysningar.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Önskar du ytterligare hjälp och vill boka tid med någon av Lawlines professionella jurister är det bara att kontakta mig på elise.sohlberg@lawline.se så upplyser jag dig om våra priser och hur vi kan bistå.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (556)
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Ansvar för grenar som tränger in på grannfastighet
2021-03-31 Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?
2021-03-29 Är det möjligt att säga upp benefik nyttjanderätt eller servitut?

Alla besvarade frågor (91260)