Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

FRÅGA
Hur mycket våld kan man samtycka till innan det blir olagligt? Till exempel s.k. "strypsex" har orsakat många dödsfall globalt och det finns även konstaterade dödsfall av barn i Sverige till följd av just strypsex. Man kan även få hjärnskador, dessa syns/märks inte alltid det är därför mycket riskabelt att strypa någon. Är det lagligt att strypa även om någon inte dör?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).

Samtycke kan vara en grund för ansvarsfrihet vid brott

Det finns visa allmänna grunder för ansvarsfrihet när brott anses ha begått. Man kan exempelvis bli fri från ansvar om personen som brottet begås mot har gett ett giltigt samtycke till gärningen och att gärningen i sig inte är oförsvarbar (24 kap. 7 § BrB).

Det finns vissa förutsättningar för att ett giltigt samtycke ska anses föreligga

Ett giltigt samtycke föreligger när den utsatte accepterat gärningen, samtycket finns vid tidpunkten för gärningen och under dess utförande och den samtyckande är behörig att förfoga över det ifrågavarande intresset. Du kan till exempel inte samtycka till att din kompis förstör någon annans bil eftersom det inte är ett intresse du förfogar över. För att ett giltigt samtycke ska föreligga krävs även att den samtyckande har förmåga att förstå innebörden av gärningen. I ditt fall krävs det alltså att personen som blir strypt förstår vad det innebär med strypsex. Samtycket måste även ha lämnat frivilligt och vara allvarligt menat.

För ansvarsfrihet krävs även att den brottsliga gärningen inte är oförsvarlig

För att undgå ansvar från brott krävs, utöver att krav på samtycke föreligger, att gärningen inte är oförsvarlig (24 kap. 7 § BrB). I bedömningen ska man beakta den skada, kränkning eller fara som gärningen medför, dess syfte och övriga omständigheter i fallet.

Skadans art, faran för ytterligare skada, gärningsmannens syfte och handlingens sociala värde ska beaktas när man bedömer straffrihet för misshandel

Misshandel innebär att någon tillfogar annan skada (3 kap. 5 § BrB). Vissa typer av misshandel är aldrig tillåtna, oavsett om samtycke givits eller inte. Detta på grund av att gärningen inte anses försvarbar utifrån de ovan angivna kriterierna. Man ska beakta skadans art, faran för ytterligare skada, gärningsmannens syfte och gärningens sociala värde när man ska bedöma om ett samtycke innebär straffrihet från en gärning som klassas som misshandel. Precis som du nämner är faran för ytterligare skada stor vid strypsex, vilket talar emot straffrihet vid en sådan situation.

Samtycke kan innebära straffrihet vid ringa och ibland normal grad av misshandel

Det finns inga fastställda gränser till hur långt ett samtycke sträcker sig. Vad för typ av misshandel det rör sig om och omständigheterna i det enskilda fallet kan föranleda olika bedömningar. Vid grov misshandel (3 kap. 6 § första stycket BrB) verkar samtycke dock vara utan verkan eftersom man inte anser att en sådan grad av brottet kan vara uppburet av ett så beaktansvärt intresse (ha strypsex i detta fall) att ett samtycke bör tillmätas verkan av att befria gärningsmannen från brottet. Eventuellt att ett samtycke till grov misshandel hade kunnat sänka graden till normal-graden av misshandel. Det går dock inte att bedöma om strypsex anses falla inom grov misshandel.

Ett giltigt samtycke kan dock beaktas vid ringa och ibland även normal misshandel. Det beror på omständigheterna i fallet och hur misshandeln tar sig uttryck.

Avslutningsvis finns det ett mycket begränsat utrymme till att samtycke skulle kunna utesluta ansvar för vållande till kroppsskada/sjukdom. Det kan vara lagligt att strypa någon under sex om gärningen anses vara ringa eller normalgraden misshandel, men det kan även anses olagligt att strypa en person under sex om det kan få livshotande skador.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97717)