FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut19/12/2019

Hur mycket hinder får man tåla som servitutshavare?

Hej.

Min fastighet är härskande och har officialservitut på att få nyttja en del av grannfastigheten som träningsbana för hästar. Den tjänande fastigheten upplåter självklart endast marken och jag som härskande har lagt flera hundra tusen kronor på att bland annat fylla träningsbanan med material. Nu vill den tjänande fastigheten avverka skog inom servitutområdet. Eftersom träningsbanan än rund finns ingen annan möjlighet för den tjänande fastigheten än att då använda servitutområdet för de tunga maskinerna. Detta kommer dels inverka negativt på min verksamhet då jag inte kommer kunna träna hästarna under några dagar men främst är jag rädd för att de kommer orsaka inverkan på själva banan jag lagt stora pengar på.

Hur långtgående skyldighet har jag att tillåta att den tjänande fastigheten får köra med skogsmaskinerna över banan? Även om de blir skyldiga att återställa eventuella orsakade skador skulle det initialt tvinga mig att göra detta då min verksamhet inte tillåter att vänta in en rättsprocess för att få detta utrett. Jag vill alltså förekomma problemet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Med tanke på att din fråga rör ett officialservitut så är Fastighetsbildningslagen tillämplig. Dock framgår det där inte några tydliga bestämmelser som säger hur pass stor inskränkning i servitutsrätten som en tjänande fastighet får göra. Denna fråga har istället tagits upp i ett rättsfall från Högsta domstolen som kommer vara underlaget för detta svar, NJA 2018 s. 200.

Huvudregeln – din rätt får inte inskränkas
Huvudregeln är att du som härskande fastighet genom din servitutsrätt inte ska behöva tåla några faktiska hinder i ditt utövande av denna rätt. Du ska alltså kunna använda din träningsbana för hästarna på det sätt som skriftligen framgår av officialservitutet. Omgivningen, och då även den tjänande fastigheten, ska helt enkelt rätta sig efter servitutet så att de inte stör dig i din användning av det.

Undantag – vissa mindre intrång
I rättsfallet har man dock konstaterat att det i undantagsfall uppkommer situationer där servitutet tillfälligt måste begränsas om det finns ett "trängande behov". Ett exempel på detta som de nämner i rättsfallet är att man stänger av en väg för att reparera den eller liknande. Rör det sig däremot om störningar som uppkommer vid upprepade tillfällen så ska dessa inte accepteras annat än om det skriftligen framgår av servitutet.

I detta fall kan man argumentera för båda sidor och det finns förmodligen inte ett tydligt svar på om detta intrång skulle undantas på samma sätt som en avstängning vid reparation av en väg. Det finns inget rättsfall som har tagit upp din aktuella situation, så mitt svar till dig får tyvärr bli aningen oklart. Å ena sidan rör det sig om ett sådant tillfälligt intrång som du som härskande fastighet i regel får stå ut med, men å andra sidan kommer intrånget få väldigt stora konsekvenser för dig både vad gäller skada på din träningsbana samt att du inte kommer kunna använda den på ett tag. Skadan kommer även innefatta en reparationstid för träningsbanan, vilket orsakar ytterligare intrång på din rätt som servitutshavare. Min slutsats hade därmed varit att denna skogsavverkning är för inträngande och att dina intressen helt enkelt väger tyngre än grannens intresse i att avverka skogen. Hur domstolen hade dömt i fallet kan jag däremot inte svara på, men jag anser att man kan argumentera på detta sätt.

Ersättning för skada
Givetvis är det så att den tjänande fastigheten måste återställa träningsbanan så som den var om den skadas av skogsmaskinerna. Detta kan inte vara någon kostnad som kommer tillfalla dig. Som stöd för detta kan vi använda oss av 2 kap. 1 § i Skadeståndslagen som stadgar att man måste ersätta den skada som man orsakat. Vi kan även dra en parallell till avtalsservituts bestämmelser som stadgar att om den tjänande fastigheten har åsidosatt sina skyldigheter så måste han återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts och ersätta skadan, 14 kap. 7 § Jordabalken.

Avslutning
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att rättsläget, vad gäller om den tjänande fastigheten har rätt att avverka skogen då det medför så pass mycket olägenheter för dig, är oklart. Om du vill bestrida att grannen utför denna avverkning är det en rättsprocess som gäller, vilken jag vill påtala kan bli dyr. Detta är alltså något som bör övervägas noga om det skulle vara av intresse.

När det däremot gäller återställande av den skada som sker på den träningsbana du har uppfört är grannen skyldig att återställa eller ersätta denna.

Är du intresserad av vidare hjälp i frågan eller har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars hoppas jag att du fick svar på din fråga så gott det gick. Lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?