FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 12/03/2019

Hur många betalda respektive obetalda semesterdagar har jag rätt till?

Jag har varit anställd sedan den 1/12 2018. Hur många obetalda och betalda dagar har jag rätt till. jag tar ut min semester i juni 2019?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten till semesterförmåner för arbetstagare regleras i Semesterlagen. Exakt hur många semesterdagar man har rätt till kan dock också bero på sådant som kollektivavtal och vad man kommit överens om med sin arbetsgivare. I mitt svar kommer jag utgå från vad som gäller enligt Semesterlagen.

Rätt till semester

En arbetstagare har en laglig rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Om anställningen börjat efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren dock bara rätt till 5 semesterdagar, 4 §.

Ett semesterår är tiden från den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår, 3 §.

Avvikelse från denna bestämmelse kan dock göras genom kollektivavtal, enligt vilket semesteråret exempelvis kan bestämmas löpa parallellt med kalenderåret och då infalla mellan den 1 januari till och med den 31 december istället, 2 a §. För det fall avvikelser från Semesterlagen inte gjorts genom kollektivavtal gäller dock att semesteråret infaller mellan 1 april till och med 31 mars.

Semesterår 1 fungerar som intjänandeår för semesterår 2, semesterår 2 fungerar som intjänandeår för semesterår 3 och så vidare. Under intjänandeåret tjänar man in rätten till att få lön när man är semesterledig medan man tar ut semesterledigheten under semesteråret.

Hur många betalda semesterdagar man har rätt till beror på hur mycket semesterlön man tjänat in under intjänandeåret. Under semesterledigheten ska arbetstagaren alltså ha semesterlön, om sådan har tjänats in, 4 § 2 st.

Beräkning betald/obetald semester

Har man varit anställd ett helt intjänandeår har man rätt till 25 betalda semesterdagar under semesteråret. Om man inte varit anställd i ett helt intjänandeår utan enbart del av det har man rätt till betalda semesterdagar i förhållande till hur många dagar man arbetat under intjänandeåret. Hur många betalda semesterdagar man har rätt till beräknas i enlighet med 7 §. Det som ska ingå i beräkningsunderlaget är de dagar man varit anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret minus de dagar man varit helt frånvarande från arbetet utan lön. Frånvaro som beror på semesterledighet, permittering, korttidsarbete eller ledighet som enligt 17 - 17 b §§ är semesterlönegrundande, liksom arbetsfria dagar som infaller under sådana frånvaroperioder, ska dock räknas in i anställningstiden.

Antal anställda dagar under intjänandeåret minus eventuella frånvarodagar som inte är semesterlönegrundande ska sedan delas med 365 varpå kvoten multipliceras med 25. Om ett brutet tal uppstår avrundar man det uppåt till närmsta hela tal.

Sådan frånvaro som är semesterlönegrundande enligt 17 - 17 b §§ är till exempel ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada, 17 §. Vidare är ledighet enligt Föräldraledighetslagen semesterlönegrundande frånvaro, till den del det framgår av 17 a §. I 17 b § regleras semesterlönegrundande frånvaro med anledning av risk för överförande av smitta, vård av närstående eller viss kortare utbildning, bland annat.

Antalet betalda semesterdagar räknas alltså ut enligt följande: Antal anställda dagar under intjänandeåret - eventuella frånvarodagar som inte är semesterlönegrundande / 365 dagar x 25 = det antal semesterdagar med semesterlön man har rätt till.

Exempel: Om ens antal anställda dagar på en arbetsplats fram till och med den 31 mars är 100 har man vid nästkommande semesterår, vilket börjar den 1 april, rätt till sju betalda semesterdagar. Enligt följande: 100 / 365 dagar x 25 = ca 6,85 vilket avrundas till 7.

Utöver de betalda semesterdagarna har man rätt till resterande obetalda semesterdagar, då man enligt lag har rätt till 25 semesterdagar. För det fall man har rätt till 7 betalda semesterdagar har man alltså rätt till 18 obetalda semesterdagar.

Sammanfattning

Enligt lag har man alltså rätt till 25 semesterdagar, i vissa fall kan man dock har rätt till fler enligt kollektivavtal eller anställningsavtal. I detta svar har jag dock utgått från vad som gäller enligt Semesterlagen. Hur många betalda respektive obetalda semesterdagar man har rätt till beror på hur många sådana betalda semesterdagar man "tjänat in" under intjänandeåret.

Det framgår att du anställdes den 1 december 2018 (semesterår 1), din rätt till betalda semesterdagar under semesterår 2 baseras då på de dagar du "tjänat in" under intjänandeåret (alltså semesterår 1). Semesterår 2 startar från och med den 1 april vilket innebär att dina intjänade dagar baseras på tiden 1 december till och med 31 mars. Under förutsättning att du inte har sådan frånvaro som inte är semesterlönegrundande (se ovan avseende 7 §) blir antalet anställda dagar under intjänandeåret 120.

Uträkning: 120 (antalet anställda dagar under intjänandeåret) - 0 frånvarodagar som inte är semesterlönegrundande / 365 x 25 = 8,219 vilket avrundas till 9.

Enligt denna beräkning ska du då ha rätt till 9 betalda semesterdagar och 16 obetalda semesterdagar i sommar (2019).

Detta svar utgår från vad som gäller i allmänhet avseende rätten till betald / obetald semester i enlighet med Semesterlagen. Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Hittade du inte det du sökte?