Hur långtgående krav kan hyresvärden ställa på lokalhyresgästen när det gäller vårdplikt och ersättningsskyldighet?

Jag har fått ett erbjudande att hyra lokal som är k-märkt. Jag får inte göra ändringar som ex, göra hål i vägg/tak för ventilation. Men i kontraktet står det att jag är skyldig att återställa lokal såväl på utsidan som insidan vid ev, skada. OM jag nu skulle drabbas av ett inbrott där något används för att forsera vägg, då kan kostnaden för återställning bli mycket hög då byggnaden är av tegel från varvstiden. Jag är osäker på att hyra, kan en värd verkligen ställa sådanna krav ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är jordabalken (JB).


Begreppet ”lägenhet” förekommer på flertalet ställen i lagtexten varför det inledningsvis behöver noteras att innebörden av lägenhetsbegreppet i jordabalken skiljer sig något från det vardagliga språkbruket och innefattar på hyresrättens område även hus och/eller delar av ett sådant samt delar av en större byggnad, exempelvis en lokal, se definitionen i 12 kap. 1 § 1 och 3 st. JB. Och den centrala bestämmelsen i det här fallet återfinns i 12 kap. 24 § JB, vilken består av fem stycken.


I första stycket sägs att hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. För brandskada som han själv icke vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.


I andra stycket anges att uppkommer skada eller visar sig brist som ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet icke skall uppstå, är hyresgästen skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan eller bristen. Är hyresgästen och medlemmarna i hans hushåll borta när skadan uppkommer eller bristen visar sig och har hyresgästen berett hyresvärden tillfälle att vid behov komma in i lägenheten under bortovaron, är det dock, om lägenheten utgör del av hus, tillräckligt att hyresgästen omedelbart efter återkomsten lämnar hyresvärden meddelande om skadan eller bristen. Meddelande om annan skada eller brist än sådan som angivits förut i detta stycke skall lämnas hyresvärden utan oskäligt dröjsmål. Försummar hyresgästen att underrätta hyresvärden enligt vad som föreskrivits i detta stycke, är han ansvarig för skada som föranledes av hans försummelse.


I tredje stycket uttalas att bestämmelserna i första och andra styckena om skada eller brist gäller också om det finns ohyra i lägenheten. Och av fjärde stycket följer att om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd har överlåtit hyresrätten eller åt någon annan upplåtit rätt att begagna lägenheten, är hyresgästen ansvarig för skada som den nye innehavaren skulle ha ersatt enligt första, andra eller tredje stycket, om lägenheten hade varit hyrd av honom.


I femte stycket, vilket är det mest väsentliga i förevarande fall, fastslås att har i fråga om lägenhet, som upplåtits för att helt eller delvis användas för annat ändamål än bostad, träffats avtal, varigenom hyresgästens ansvar utsträckts utöver vad som föreskrives i första--fjärde styckena, gäller avtalet (min kursivering). Det korta svaret på din huvudsakliga fråga lyder att fastighetsägaren (hyresvärden) kan ställa den här typen av krav. I synnerhet om det handlar om en k-märkt byggnad. Det är dessutom tämligen vanligt att lokalhyresgäster i hyresavtalet åläggs ett långtgående ansvar. I lagkommentaren till jordabalken anges ansvar för skador på skyltfönster förorsakade av utomstående som ett exempel på detta. Annorlunda uttryckt: Avtalsfriheten är vittomfattande och det står i stort sett parterna fritt att godtyckligt reglera vad som ska gälla inom ramen för ett hyresförhållande av det här slaget. Förslagsvis ser du till att ha ett fullgott försäkringsskydd (om du väljer att ingå det aktuella avtalet vill säga).


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning