Hur långt sträcker sig näringsidkarens rätt till att avhjälpa?

Hej!

Förra sommaren köpte jag en dator hos en elektronikkedja. Sedan dess har datorn krånglat med diverse problem och den har varit inlämnad på reparation 3 gånger, varav de utbytt hårdvarudelar två av dessa tre. Den tredje gången fick jag tillbaka datorn där de påstod att det inte var något fel kvar. Jag införskaffade mig därmed tydliga video- och bildbevis för att kunna påvisa felet ytterligare. Jag hade nämligen fått detta som rekomendation från en servicemedarbetare i butiken.

Jag besökte därmed butiken en fjärde gång för att kräva hävning av köpet, något de dementerade då de påstod att jag som konsument inte har rätt till det med grund av deras regler samt svensk konsumentlagstiftning. Jag godkände inte detta och lät mig därmed ta kontakt med både Hallå Konsument samt kommunal konsumentvägledning, vilka båda påvisade att jag hade rätt, trots detta vägrar de fortfarande att godkänna hävning av köpet av samma grund, att jag enligt lag inte skulle ha sådana rättigheter.

Vad gäller enligt svensk lag? Har jag rätt att häva köpet? De har nu skickat in datorn för en fjärde reparation och påstår även att de skulle ha rätt att reparera den ytterligare en gång efter detta om felet kvarstår. Stämmer detta verkligen? Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du undrar över din rätt till hävning i förhållande till elektronikkedjan.

Tillämplig lag
Eftersom du är en privatperson (konsument) och elektronikaffären är en näringsidkare så är konsumentköplagen (även kallad KKL) tillämplig. Detta framgår av 1 § 1 st. KKL. Köp av dator är att likställa som köp av "lös sak".

Konsumentköplagen är en skyddslagstiftning. Lagen är tvingande till förmån för konsumenten när denne köper något av en näringsidkare. Bestämmelserna utgör minimiskydd för konsumenten (3§ KKL). Detta innebär att näringsidkaren kan ge konsumenten ett mer långtgående skydd än vad lagen säger. Att ha regleringar som innebär ett inskränkt skydd för konsumenten är därför inte tillåtet. Elektronikkedjan är således bunden av lagen.

Fel
Huruvida datorn är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när den köptes. Butiken ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL). Avviker datorn från vad som avtalats eller från vad du som konsument med fog kunnat förutsätta utgör vidare även detta ett fel (16 § 1-3 st. KKL). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL).

Påföljder
I detta fall är datorn felaktig. Det finns då ett antal påföljder som du som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL), däribland häva köpet. Häva köpet är möjligt om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell, även om du i första hand inte önskar detta (27 § KKL). Det framgår vidare här att detta enbart kan göras om detta sker inom skälig tid samt utan väsentlig olägenhet för dig.

I ditt fall
I ditt fall har elektronikaffären ett flertal gånget försökt reparera din dator, men dessvärre utan framgång. Viktigt att beakta här är om det är samma problem samtliga gånger eller om felen varit olika vid varje tillfälle. Utifrån vad du beskriver skulle jag vilja påstå att du nu borde ha rätt till en ny dator med hänsyn till att reparation av datorn uppenbarligen inte verkar hjälpa. Det verkar helt enkelt vara ett fabrikationsfel eller liknande.

Genom att säljaren gång på gång försöker avhjälpa felet utan någon framgång så anser jag att detta blir till väsentlig olägenhet för dig. Vad som utgör väsentlig olägenhet får bedömas i det enskilda fallet. Bedömningen tar sikte på hur mycket besvär som avhjälpandet skulle orsaka dig. Du kan då motivera att det med att datorer är en väldigt central del av våra liv (inte minst nuförtiden då de blir ett viktigt verktyg för distansarbetare). Du kan även beskriva de olägenheter som reparationer medför för din del. Exempelvis om du måste köra långa sträckor för att lämna in den eller att du inte får er lånedator. Innebär reparationerna att dina arbeten försvinner från hårddisken eller att du måste nollställa datorn varje gång kan även detta framföras.

Jag råder dig därför att försöka hävda att du nu borde ha rätt till en ny datorn med hänsyn till att reparation på din dator inte verkar hjälpa och att detta därför blir till väsentlig olägenhet för dig. Du kan också hävda att avhjälpande inte har skett inom skälig tid!

Du har rätt till att häva köpen om felet är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Här ska en helhetsbedömning göras och den ska ske utifrån den enskilde köparens förutsättningar. Att felet har varit av väsentlig betydelse behöver inte ha varit synbart för elektronikkedjan, felet ska dock inte vara sådant att det för köpare i allmänhet skulle vara av ringa betydelse. Detta framgår av förarbetena till lagen (se prop. 1989/90:89 s. 127). Då felet i minst två fall inneburit byte av hårdvarudelar och dessutom behövts åtgärdas fyra gånger talar detta för att felet är av väsentlig betydelse.

Lycka till och hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Izel IRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”