Hur länge kan man vara häktad för medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse?

Min dotter sitter häktad misstänkt för medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse. Satt anhållen 4 dgr och häktades på den 5:e dagen: Vad händer hur länge måste hon sitta häktad vad kan det bli för straff om hon döms Aldrig tidigare straffad har ordnade förhållanden i. Ö med jobb och bostad samt en 5 årig son. Kan hon förhoppningsvis få ett lindrigare straff om hon bedöms skyldig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att redogöra för reglerna om häktning och därefter om brottet din dotter är misstänkt för. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för svar på dina frågor, i den mån det går.

I Sverige finns ingen bortre gräns för hur länge en misstänkt kan vara häktad

Reglerna om häktning finns i rättegångsbalkens (RB) 24 kapitel. För den som är misstänkt för ett brott på sannolika skäl måste minst ett av nedanstående häktningsskäl vara uppfyllda (24 kap. 1 § första stycket RB):

1. Flyktfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly,
2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och
3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhet

Är straffet för det misstänkta brottet två år eller mer är utgångspunkten att häktning ska ske, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas (24 kap. 1 § andra stycket RB). Vid beslut om häktning ska det göras en proportionalitetsbedömning och häktning får ske bara om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse (24 kap. 1 § tredje stycket RB).

I regel beslutas det om häktning i två veckor i taget. Inom den tiden måste åklagaren antingen begära omhäktning eller väcka åtal (24 kap. 18 § RB). Det finns däremot ingen bortre gräns för hur länge en misstänkt kan vara häktad i Sverige och en misstänkt kan omhäktas gång på gång, något Sverige fått internationell kritik för. Det finns tyvärr extremfall där misstänkta varit häktade i åratal.

Allmänfarlig ödeläggelse har en straffskala om ett år till livstid

Brottet allmänfarlig ödeläggelse innefattar straff för den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan liknande katastrof och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa, eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Straffet är i normalfallet lägst två och högst åtta års fängelse (13 kap. 3 § första stycket Brottsbalken, BrB). Är brottet mindre allvarligt döms till fängelse i lägst ett och högst tre år (13 kap. 3 § andra stycket BrB). Om brottet är grovt döms till lägst sex och högst arton års fängelse, eller livstid (13 kap. 3 § tredje stycket BrB).

Den som inte är att anse som gärningsman men medverkat kan dömas för medhjälp till brottet. Straffet kan i teorin bli detsamma för medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse som den som döms som gärningsman för brottet (23 kap. 4 § första och andra stycket BrB). Vid bestämmandet av påföljd för medhjälp tar man hänsyn till i hur hög utsträckning den medverkande bidragit till brottet samt vilket uppsåt den medverkande har haft (23 kap. 4 § tredje stycket BrB). För din dotter innebär detta att hon kan dömas mildare än gärningsmannen, men att hon även kan dömas till ett lika långt straff som den som är gärningsman. Bedömningen är beroende på vilken del hon haft i brottet och vilket uppsåt hon haft.

I din dotters fall innebär det, som svar på dina frågor att hon i princip kan vara häktad hur länge som helst. Det finns ingen bortre gräns för hur länge man kan vara häktad i Sverige. Häktningen ska i och för sig vara proportionerlig, varför det inte är proportionerligt med en lång häktning för ett brott som sannolikt ger ett kortare straff. I din dotters fall kan det, beroende på vad hon misstänks ha gjort, handla om ett långt straff. Om brottet är svårutrett och det finns flera inblandade kan häktningen tyvärr dra ut på tiden.

Då jag inte har mycket bakgrund till vad din dotter är misstänkt för (mer än brottsrubriceringen) kan jag tyvärr inte sia om vad hon kan tänkas få rent straffmässigt. Du bör dock ha i åtanke att det är åklagaren som har hela bevisbördan och ska bevisa utom rimligt tvivel att din dotter verkligen utfört det hon är åtalad för. I slutändan är det upp till domstolen att bedöma det åklagaren påstår och utdöma eventuellt straff.

Att din dotter är ostraffad och lever under ordnade förhållanden kan eventuellt spela roll om hon döms för ett mildare brott. Vid kortare fängelsestraff kan påföljden ibland bytas ut mot villkorligt fängelse, samhällstjänst m.m. I takt med att brottet bedöms som grövre tas mindre hänsyn till om hon är ostraffad och har ett ordnat liv i övrigt. Döms din dotter till ett längre fängelsestraff kommer det i praktiken tyvärr inte att spela någon roll att det är första gången hon döms.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Tyvärr kan jag inte ge dig ett klarare besked än ovanstående, dels då brottet har en vid straffskala, dels då det i slutändan är upp till domstolen att bedöma bevisning och gärningspåstående.

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo