Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?

FRÅGA
För tre år sen flyttade jag och min sambo in i en lägenhet. I samband med flytten så råkade bilen skada postlådebyggnaden som tillhör fastigheten. Till den graden att enbart plankan som var tillhörde taket på den byggnaden gick sönder. Vi meddelade hyresvärden detta i samband med att det hände och sen var det inte mycket mer med det. Nu, som sagt tre år senare så får vi en faktura på strax över 2000 som de menar är kostnad för reparation. Vad som också är specificerat på fakturan är att vi betalar materialet som är plåt. Då jag inte har varit på plats så vet jag inte hur byggnaden ser ut nu, men det låter som att det utöver reparation har gjorts en upprustning utav byggnaden. Så frågan är väl efter hur lång tid man kan kräva betalning för en skada och vad/om vi är skyldiga att betala.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår situationen som att du har råkat skada en postlådebyggnad som tillhör din hyresvärds fastighet medan du kört bil. Jag ska redogöra för hur en sådan skada regleras, dina möjligheter till försäkringsersättning, preskriptionstid och hur långt ansvaret att ersätta skadan sträcker sig. Bestämmelser om detta hittar du i trafikskadelagen, preskriptionslagen och skadeståndslagen.

Vad är det för skada som har uppstått?
Jag förstår det som att du råkade ha sönder en planka tillhörande taket på postlådebyggnaden, och att skadan orsakades av dig medan du körde bil. Det innebär att det har uppstått en sakskada, alltså en skada av ekonomiskt värde på ett fysiskt föremål, som tillhör hyresvärden.

Huvudregeln är att sakskador som orsakats i följd av trafik med motordrivet fordon ska ersättas med trafikskadeersättning genom trafikförsäkringen (8 § TSL). Eftersom du körde en bil när du orsakade skadan på postlådebyggnaden anses du ha varit "i trafik". När det bara är ett fordon som har varit i trafik och orsakat en skada såsom i detta fall gäller ett så kallat strikt ansvar (11 § TSL). Det innebär att du per automatik är ansvarig för skadan som du har orsakat, oavsett om du har varit vårdslös eller inte. Ersättning till hyresvärden ska enligt bestämmelsen utgå i form av trafikskadeersättning från trafikförsäkringen som du har tecknat.

Hur lång tid efter händelsen kan hyresvärden kräva ersättning?
Eftersom du orsakade en sakskada på hyresvärdens postlådebyggnad har hyresvärden ett skadeståndsrättsligt anspråk. Det innebär en fordran, alltså ett skadeståndsrättsligt krav på ersättning, gentemot dig som körde bilen. En fordran preskriberas tio år efter att den skapats (2 § preskriptionslagen). Det innebär att hyresvärdens rätt att kräva att du ersätter skadan gäller i upp till tio år.

Hur lång tid efter händelsen kan du begära trafikskadeersättning från försäkringsbolaget?
Alla motordrivna fordon som används i trafik ska enligt lag ha en trafikförsäkring (2 § TSL), och därför utgår jag från att du har en sådan. Det medför att du har rätt att få ersättning från ditt försäkringsbolag. En trafikförsäkring täcker vanligtvis kostnader för skador som har orsakats på annans bil, eller såsom i detta fall; på annans egendom (11 § första stycket TSL). För att få ut sådan ersättning från försäkringsbolaget har du också en preskriptionstid på tio år (31 § TSL).

Så snart du som förare av bilen får kännedom om en händelse som kan medföra ett försäkringsfall ska du underrätta ditt försäkringsbolag om händelsen (30 § TSL). Du har alltså en upplysningsplikt gentemot ditt försäkringsbolag. Genom att åsidosätta sin upplysningsplikt kan man bli skadeståndsskyldig gentemot försäkringsbolaget, t.ex. för ökade utredningskostnader (prop. 1975/76:15 s. 137). Det framgår inte om du har haft någon kontakt med ditt försäkringsbolag eller inte, men jag skulle rekommendera dig att kontakta dem omgående. För försäkringar i konsumentförhållanden gäller i allmänhet att om ett försäkringsfall inte anmäls inom den tid som avtalats med försäkringsbolaget, så kan ersättningen komma att sättas ned (jfr. 7 kap. 2 § försäkringsavtalslagen). Kontakta därför ditt försäkringsbolag.

Hur mycket är du skyldig att ersätta hyresvärden?
Du skriver att hyresvärden har skickat en faktura på strax över 2000 kr som hen menar är kostnad för reparation. Efter att ha orsakat en sakskada är du skyldig att ersätta en sak eller reparationskostnads faktiska värde (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Kostnader för material och reparation ska stå i förhållande till marknadsvärdet, alltså vad den skadade delen av postlådebyggnaden hade varit värd på marknaden i reparerat skick. Det är därmed inte hyresvärden uppfattning om skadans värde som avgör du mycket du ska ersätta hen. Om hyresvärden har passat på att rusta upp byggnaden i samband med reparationen ska hen betala mellanskillnaden själv.

Sammanfattning
Hyresvärden har fortfarande rätt att kräva ersättning, och du är skyldig att ersätta hyresvärden det faktiska värde som skadan på postlådebyggnaden motsvarar. Ditt försäkringsbolag kan komma att betala ersättningen via din trafikförsäkring beroende på vad om du upplyst dem om händelsen eller inte. Om du får ersättning från försäkringsbolaget kommer den troligtvis att sättas ned och du får själv stå för resterande del av kostnaden i förhållande till hyresvärden. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få mer information om just din försäkring.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (178)
2021-04-03 Jag råkade backa in i en bil, vad behöver jag göra?
2021-03-17 Har jag rätt till skadestånd när jag skadats av en tunnelbanespärr?
2021-02-21 Ersättning för parkeringsskada orsakat av okänt fordon.
2021-02-13 Ersättning för personskada vid trafikolycka

Alla besvarade frågor (91389)