Hur länge kan en person hållas häktad för olaga hot?

FRÅGA
Hej! Jag skulle vilja veta hur länge man kan sitta häktad för hot? Samt jag vill gärna veta om man ska sitta häktad fram till rättegång när skall då rättegången hållas? Kan ju inte vara för lång tid om de är för hot?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om häktning finns i Rättegångsbalken (RB).

Huvudregeln för häktningsbeslut enligt 24 kap 1 § 1 st RB är att en person som skäligen är misstänkt för ett brott kan häktas, om ett års fängelse kan utdelas för brottet. Enligt huvudregeln krävs det vidare att det finns en risk för att den misstänkte antingen kan försöka fly undan bestraffning (flyktfara), försvårar utredningen genom att förstöra bevis (kollusionsfara) eller fortsätta med brottslig verksamhet (recidivfara). För brottet olaga hot ingår ett års fängelse i straffskalan enligt 4 kap 5 § Brottsbalken, vilket betyder att rätten har möjlighet att begära person häktad för detta.

Hur länge får person hållas häktad?

När en person hålls häktad ska rätten enligt 24 kap 18 § RB sätta ut en tid inom vilken åtal ska väckas. Vanligtvis är det två veckor från att beslut om häktning har meddelats. I praktiken kan dock en häktning pågå längre än så eftersom rätten kan besluta om att förlänga häktningstiden om det skulle behövas mera tid för att komma till ett åtalsbeslut. Då ska beslutet om häktning prövas fortlöpande genom en omhäktningsförhandling. Så länge personen sitter häktad ska en omhäktningsförhandling hållas med två veckors mellanrum fram till dess att beslut om åtal fattas. Tidsfristen för omhäktningsförhandling är inte bindande för rätten, utan dessa kan också hållas mer sällan om det finns anledning att anta att en sådan förhandling saknar betydelse. Sammantaget innebär det ovanstående att det inte någon yttersta gräns för hur länge en person kan hållas häktas.

Proportionalitetsprincipen

Inom processrätt finns det dock en grundläggande princip om proportionalitet som rätten måste ta ställning till vid beslut om häktning, och i allmänhet vid användning av tvångsmedel. Beträffande häktning anger lagen uttryckligen att skälen för frihetsberövandet måste väga tyngre än vad intrånget är för den misstänkte. I detta ingår tvångs åtgärdens varaktighet som ett moment som ska tas i beaktande. Att häktningstiden är lång innebär också ett större personligt intrång för den misstänkte och därmed större krav för att kunna rättfärdiga att personen hålls häktad.

Bedömning i förevarande fall

En avgörande omständighet för att avgöra hur länge en person kan sitta häktad är vilket brott det är fråga om och vilket straff som uppskattas för gärningen. Om rätten har anledning att anta att endast böter kommer att utgå ska personen överhuvudtaget inte häktas. Jag tolkar din fråga som att personen redan är häktad och utgår därmed ifrån att bötesstraff inte är aktuellt. Eftersom straffet för olaga hot kan uppgå till fängelse i fyra år om brottet är grovt, kan en person som är på sannolika skäl misstänkt i princip hållas häktad fram till rättegången.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (133)
2019-03-19 När kan en polisman gripa en misstänkt?
2019-03-17 Kan den som är häktad nekas kontakt med sina nära anhöriga?
2019-03-11 Får barn träffa sin förälder som sitter häktad med restriktioner?
2019-03-03 Kan åklagaren överklaga ett häktningsbeslut?

Alla besvarade frågor (66900)