Hur länge kan en förundersökning pågå och måste den misstänkte underrättas om en förundersökning läggs ned? Vad gäller när en lagändring träder i kraft, kan en misstänkt påverkas av lagändringen för ett brott som begåtts innan ett ikraftträdande?

Hej! För exakt ett år sedan blev jag misstänkt för narkotikainnehav, sen dess har jag väntat på en förhör men inte fått något tillkallelse. Har de lagt ner förundersökningen eller vad är det som pågår? Såg även att en ny lag kommer införskaffas där att all narkotikabrott kommer att leda till fängelse i juli, kommer jag påverkas av detta med tanke på att jag blev tagen för ett år sedan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar hur länge en förundersökning kan pågå och om den som är misstänkt för brott underrättas när en förundersökning läggs ned. Vidare tolkar jag det även som att du undrar hur lagändringen som träder i kraft 1 juli 2023 gällande straffskärpning för narkotikabrott kommer påverka dig när du begått brott innan lagändringen träder i kraft. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning.


Vad är syftet med en förundersökning och hur länge kan den pågå?

Reglerna kring förundersökning hittar du i förundersökningskungörelsen (FUK) och rättegångsbalken (RB). Syftet med en förundersökning är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott och ta fram tillräckliga underlag för att fatta ett välgrundat beslut om åtal ska väckas eller inte för brottet i fråga (23 kap. 2 § RB).


En förundersökning ska inledas om det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal ha begåtts (23 kap. 1 § RB). En förundersökning måste alltid bedrivas objektivt och omständigheter och bevis som både är till fördel och nackdel för den misstänkte måste beaktas (23 kap. 4 § första stycket RB). Förundersökningen ska bedrivas så ingen i onödan utsätts för misstanke. Den ska bedrivas skyndsamt och finns det inte längre anledning att fortsätta förundersökningen ska den läggas ned (23 kap. 4 § andra stycket RB). Det finns flera anledningar till varför en förundersökning läggs ned. Ett exempel kan vara att en fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimlig proportion till sakens betydelse samt att det kan antas att brottets straffvärde inte är mer än tre månader (23 kap. 4 a § första punkten RB).


Förundersökningen kan ibland dra ut på tiden och det finns flera anledningar till varför den kan göra det. Exempelvis kan det ha att göra med en kriminalteknisk undersökning och resultat som drar ut på tiden, att flera personer måste höras eller att det är en komplicerad utredning i övrigt. Det finns även en möjlighet att inte kallas till förhör. Istället kan den misstänkte få skicka in en skriftlig berättelse från honom eller henne (8 § FUK). När förundersökningen kommit så långt att man skäligen kan misstänkas för brott ska den misstänkte underrättas om detta när denne hörs (23 kap. 18 § RB). Det finns alltså ingen skyldighet att höra av sig till dig för att meddela att du är skäligen misstänkt för brott förrän förhör hålls med dig.


Slutligen kan en förundersökning pågå till dess att brottet som utreds preskriberas. Dock kan ett besluta att inte väcka åtal när som helst rivas upp och åtal kan beslutas. Detta förutsätter att brottet inte är preskriberat. Tiden för detta är alltid olika beroende på vilket brott det rör sig om och om brottet är ringa, av normalgraden eller grovt. Exempelvis är preskriptionstiden för ringa narkotikabrott satt till två år (35 kap. 1 § första punkten brottsbalken (BrB) i kombination med 2 § narkotikastrafflagen).


Måste man som misstänkt underrättas när en förundersökning läggs ner?

När en förundersökning avslutas ska det underrättas om detta samt om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 20 § RB). När en förundersökning läggs ned eller om det beslutas att åtal inte ska väckas ska den som är skäligen misstänkt för brottet underrättas om detta (14 § FUK). Kort och gott innebär detta att det inte finns någon skyldighet att underrätta den misstänkte för brottet om denne inte nått upp till graden skäligen misstänkt. Är du vidare skäligen misstänkt ska du ha underrättats om det under förhör (23 kap. 18 § RB).


Hur påverkas man av en lagändring som träder i kraft efter att ett brott har begåtts?

I svensk grundlag finns det stadgat att det är förbjudet med retroaktiv strafflagstillämpning. Detta innebär att ingen person får dömas till ett straff eller en annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med en påföljd för tillfället när gärningen begicks. Man får heller inte dömas till en brottspåföljd som är strängare än den som var föreskriven när gärningen begicks (2 kap. 10 § regeringsformen). Detta följer även av legalitetsprincipen och stärker rättssäkerheten.


Förbudet mot retroaktiv strafflagstiftning stöds vidare av att ingen får dömas för ett brott som inte var straffbelagt när det begicks. Straff ska bestämmas efter den lag som gällde när gärningen begicks (5 § lag om införande av brottsbalken).


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Som jag uppfattar informationen du delgivit i frågan har du inte mottagit någon kallelse till förhör och eftersom du inte gjort det kan det vara så att du inte är skäligen misstänkt för brottet. Att du är skäligen misstänkt för brott är något som du ska meddelas om först vid ett förhör och först om du delges att du är skäligen misstänkt kommer du få information om förundersökningen är nedlagd. I ditt fall skulle det även kunna vara så att förundersökningen har dragit ut på tiden eller att man helt enkelt valt att lägga ned förundersökningen för att det inte är kostnadseffektivt. En förundersökning pågå till dess att brottet som utreds preskriberas. Ponera att brottet skulle röra ringa narkotikabrott, då är preskriptionstiden två år och den har således inte löpt ut än. Därav kan det vara så att förundersökningen inte har lagts ned än.


Mitt tips till dig är att du tar kontakt med Polisen och ställer frågan om förundersökningen lagts ned. Att du kontaktar Polisen är inget kan påverka negativt i ditt fall då en förundersökning måste bedrivas objektivt och man ska ta hänsyn både till sådant som är till fördel och nackdel för den misstänkte.


Den som olovligen innehar narkotika kan idag dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § första stycket sjätte punkten narkotikastrafflagen). Den ändring som träder i kraft den 1 juli 2023 innebär en väldigt långtgående utvidgning av den nu gällande bestämmelsen. Straffskärpningen vill främst komma åt brott i kriminella nätverk och förfaranden som är ägnade att främja narkotikahandel. Minimistraffet efter lagändringen är sex månaders fängelse. Oavsett vad den nya lagändringen skulle innebära är det inget som påverkar dig då det är förbjudet i grundlagen att döma någon till en brottspåföljd som är strängare än den som gällde när du begick den brottsliga gärningen.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”