Hur länge får jag vara visstidsanställd under viss ramtid?

Hej, jag har idag en tillsvidareanställning på ett svenskt universitet. Har nu sökt och i princip blivit erbjuden en annan tidsbegränsad tjänst ( visstidsanställning 2år) vid samma universitet men en annan institition. Fick veta från personalavdelningen att det är ett problem då jag tydligen har 1 år och 6 månader på LAS och alltså skulle bli inlasad efter 6 månader på den "nya institutionen" vilket inte är möjligt för projektet i fråga. Är det en korrekt tolkning av LAS? Jag har varit tillsvidareanställd sedan 4,5 år tillbaka och innan dess var jag visstidsanställd och det är väl härifrån LAS tiden härstammar. Det skulle också vara intressant att veta om det går att komma ur detta potentiellt återkommande karriärhinder genom egen uppsägning. Alltså nollställs LAS tiden om jag djälv säger upp mig eller finns den kvar till dödagar? :)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt för svaret

Jag förstår det som att du för närvarande arbetar som tillsvidareanställd på ett svenskt universitet. På samma universitet har du sökt en visstidsanställning, men samtidigt tidigare haft visstidsanställning hos samma arbetsgivare. Det finns en högsta tidsgräns för hur länge en person får vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare, inom en viss tidsram. Din fråga angår vad som gäller avseende denna tidsgräns.

Hur länge får man vara visstidsanställd?

Som jag uppfattar det har du en så kallad "allmän visstidsanställning" som är kopplad till ett visst projekt. En allmän visstidsanställning är alltid tillåten förutsatt att tidsgränserna inte överskrids (5 § 1p. lagen om anställningsskydd (LAS)). Som huvudregel gäller att den allmänna visstidsanställningen inte får överskrida sammanlagt två år under en femårsperiod eller under en period då flera visstidsanställningar följt på varandra (5 a § LAS). Enbart det första fallet är aktuellt här. Som undantag kan andra villkor föreskrivas i kollektivavtal, förutsatt att kollektivavtal finns på central och inte bara på lokal nivå (2 § tredje stycket LAS, jfr EU-rättens klausul 5.1 i ramavtalet om visstidsarbete genomfört genom visstidsdirektivet 1999/70/EG).

Vad jag initialt blir fundersam över är hur du kan anses ha 1 år och 6 månader registrerade som tid med visstidsanställning om du enbart var visstidsanställd för mer än fyra och ett halvt år sedan. Tre potentiella scenarion föreligger. För det första kan de ha sagt fel och du enbart har som mest 5 månader visstidsanställning, vilket inte hindrar att du fullföljer även hela den sökta tjänsten. För det andra kan annan tidsram råda enligt kollektivavtal, varvid jag inte kan uttala mig. Slutligen kan det vara så att du har varit visstidsanställd även senare, vilket jag antar inte vara fallet då du inte givit någon information därom.

Om tidsgränsen överskrids övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning (5 a § tredje stycket LAS). Undantaget är dock situationer där yrket ställer vissa lagkrav som den anställde inte uppfyller, såsom är fallet för exempelvis lärare. Oavsett arbetsgivarens vilja kommer anställningen då inte låtas avslutas av arbetsgivaren utan iakttagande av godtagbara skäl för uppsägning samt uppsägningstid (7-11 § LAS). Sker ändock avslutande av anställningen vid den avsedda visstidsanställningens upphörande kan detta ses som ett olovligt avskedande, vilket utgör en handling som kan ogiltigförklaras samt skadeståndssanktioneras (35 § och 38 § LAS)

Kan jag nollställa tiden på något vis?

Kort och gott kan detta besvaras med ett nej. Tid med visstidsanställning inom den ramtid som gäller utgör tid med visstidsanställning och kan inte bortses från; detta till skydd för den anställdes rättigheter. Detta påverkas varken av om du eller arbetsgivaren säger upp anställningen. Tid med visstidsanställning frånses enbart i två fall. För det första beaktas inte tiden då det faller utom ramtiden för beräkningen (5 a § LAS). För det andra beaktas inte tiden efter att den anställda fyllt 67 år (5 b § LAS).

Avslutande råd

Mitt råd till dig är att du med hjälp av ovan sagda vänder dig till arbetsgivaren för ett förtydligande om hur de har räknat ut din tid som visstidsanställd. Främst bör du ta reda på om det råder ett kollektivavtal och vilken ramtid de i sådant fall tillämpar för beräkningen. Finns inget kollektivavtal råder en ramtid om 5 år, varvid tidigare tid som visstidsanställd för mer än fyra och ett halvt år sedan inte kan utgöra problem avseende sökt tjänst.

Hoppas du fick din fråga besvarad!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo