Hur lång tid har åklagaren på sig att väcka åtal?

2017-02-28 i Förundersökning
FRÅGA
Hej jag har väntar 1 år på att förundersökningen utav ett brott jag utsatts för. personen i fråga är misstänkt för ofredande, förtal och hot. Hur lång tid har åklagaren på sig att väcka åtal? Förundersökningen är färdig och jag har yrkat på skadestånd.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 23 kap. rättegångsbalken finner man de grundläggande reglerna för hur en förundersökning ska bedrivas. Av 23 kap. 4 § rättegångsbalken (här) framgår bland annat att förundersökningen ska bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger och att den ska läggas ned om det inte längre finns anledning att fullfölja den. Om förundersökningen däremot fullföljs, gäller det som huvudregel att åklagaren har absolut åtalsplikt. Detta innebär att åklagaren är skyldig att väcka åtal om det finns tillräckliga skäl för det. Åtalsplikten kan utläsas ur 20 kap. 6 § rättegångsbalken (här), som föreskriver att åklagare ska väcka talan för brott som hör under allmänt åtal, såvida inte något annat är föreskrivet. Sammantaget innebär alltså detta att åklagaren inte får dröja mer än nödvändigt med att fullfölja förundersökningen och väcka åtal, om tillräckliga skäl för åtal finns.

Någon konkret tidsfrist inom vilken åklagaren måste väcka åtal finns dock inte, bortsett från att åtal måste väckas innan brottet preskriberas. Den yttersta tidsfristen inom vilken åtal måste väckas är alltså preskriptionsfristen för respektive brott. Preskriptionsfristens längd beror på brottets straffmaximum. Varken förtal, ofredande eller olaga hot av normalgraden kan leda till strängare straff än fängelse i ett år. Av 35 kap. 1 § brottsbalken (här) framgår därmed att samtliga tre brott preskriberas två år efter att de begicks. Åtal måste således väckas inom två år från brottstillfället.

Kort sammanfattat har åklagaren alltså en skyldighet att bedriva förundersökningen skyndsamt och väcka åtal när det finns tillräckliga skäl för det. Den enda konkreta tidsfrist som är relevant i ditt fall är dock preskriptionstiden. På grund av preskriptionen, måste nämligen åtal väckas inom två år efter brottstillfället.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (548)
2021-08-04 Har en misstänkt rätt att inte yttra sig under förundersökningen?
2021-08-02 Vad är tillräckliga bevis i mål om våld i nära relation?
2021-08-01 Vad händer efter en polisanmälan?
2021-07-19 Om jag misstänker att polisen felaktigt avlyssnat mig, vilka åtgärder kan jag vidta?

Alla besvarade frågor (94634)