Hur lån tid kan det ta innan åklagare väcker åtal?

2021-03-27 i Förundersökning
FRÅGA
Jag undrar hur lång tid det kan ta innan åklagaren väcker åtal och klienten får sitt straff för mordet på sin fru våren 2019.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett exakt svar på din fråga är tyvärr omöjligt för oss på Lawline att ge dig, men jag ska nedan beskriva något om förundersökning som kan ge dig mer förståelse kring situationen.

Processen inom rättsväsendet startas med en förundersökning. Enligt 23 kap. 2 § rättegångsbalken (RB) ska det under en förundersökning utredas, (1) vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om (2) tillräckliga skäl föreligga för åtal mot honom, samt (3) målet så beredas, att bevisningen kan vid huvudförhandlingen förebringas i ett sammanhang.

Hur lång tid en förundersökning tar beror på många saker, som hur komplicerad utredningen är, hur många personer som måste förhöras och om det krävs kriminaltekniska undersökningar. En förundersökning ska dock bedrivas så skyndsamt som möjligt enligt 23 kap. 4 § RB. Den enda tidsgränsen som måste beaktas vid förundersökning är brottets preskriptionstid. Bestämmelserna om preskription återfinns i 35 kap. brottsbalken (BrB) och beroende på brottets svårighetsgrad är preskriptionstiden i svensk lag, 2, 5, 10 eller 15 år. Enligt 35 kap. 4 § BrB räknas preskriptionstiden från den dag då brottet begicks. När preskriptionstiden löpt ut finns ingen möjlighet att återuppta ärendet och få någon dömd för brottet. För de allra grövsta brotten, till exempel mord, finns ingen preskriptionstid (35 kap. 2 § 1 p. BrB).

När undersökningsledare (vilket oftast är en åklagare) har slutfört den utredning som han eller hon anser är nödvändig för att har den misstänkte och försvararen rätt att ta del av undersökningen och begära om komplettering, enligt 23 kap. 18 a § RB.

När förundersökningen är avslutad, ska förundersökningsledaren meddela beslut om åtal ska väckas eller inte enligt 23 kap. 20 § RB. Efter att åklagaren förundersökningen ska åklagaren väcka åtal om det finns tillräckliga skäl enligt 23 kap. 2 § RB. Tillräckliga skäl föreligger då åklagaren på objektiva grunder kan emotse en fällande dom i rättegång. Det kärvs alltså att handlandet är brottsligt samt att bevisningen räcker. Fråga om bevisningen räcker är det som påverkar förundersökningens tidsåtgång.

I dagsläget finns ingen bestämmelse om att åtal ska väckas inom en viss tid. Det enda tiden att beakta är preskriptionstiden likt ovan, vilket dock inte är ett problem i detta fall då undersökningen rör mord. Åklagaren ska dock väcka åtalet så snart som möjligt, vilket är av extra vikt om den misstänkte sitter häktad.

Det krävs alltså mycket för att åtal ska väckas, och det är av stor vikt att åklagaren gör ett noggrant arbete under förundersökningen och åtalets väckande. Efter det tar rättegång viss tid, till det får räknas med överklagandefrist (3 veckor) och eventuellt rättegång i hovrätt. Ett exakt svar på när (ens om) han får sitt straff går alltså inte att ge.

Jag hoppas dock att detta svar hjälper dig förstå situationen bättre!

Vänligen,

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (564)
2021-10-27 Hur lång tid tar det tills jag får veta att jag är polisanmäld?
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning

Alla besvarade frågor (96615)