Hur kan vi som föräldrar företräda vår 19-åriga son?

2021-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej !Kan vi som föräldrar få fullmakt av vår son, när han är 19år och blivit utbränd i skolan, och vi vill hjälpa han med att komma vidare och se vad skolan haft för stöd och hjälp till han?Hur gör vi för att företräda han?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL) och föräldrabalken (FB).

Ni som föräldrar kan vara behöriga att vidta rättshandlingar med anknytning till er sons dagliga livsföring

Om det är uppenbart att er son på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, är en anhörig behörig att för honom vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring (17 kap. 1 § första stycket FB). Behörigheten gäller om situationen har inträffat sedan den enskilde har fyllt 18 år (17 kap. 1 § andra stycket FB). Ni som behöriga ska då vid fullgörandet av uppgifterna handla i enlighet med er sons intresse. Det betyder att ni som föräldrar måste beakta er sons intressen och vilja när ni företräder honom (17 kap. 4 § första stycket p 1 FB). Ni ska även dokumentera vidtagna åtgärder på ett med hänsyn till omständigheterna lämpligt sätt (17 kap. 4 § första stycket p 3 FB).

Det krävs således att det är ett uppenbart att din son har förlorat förmågan att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter efter hans 18-års dag för att ni ska företräda honom enligt föräldrabalken.

En fullmakt innebär att er son kan ge er rätten att utföra hans ärenden i hans namn fastställa fullmaktens behörighet och befogenhet

Det verkar dock som om ni vill sköta hans andra angelägenheter än ekonomiska. Ni kan då få en mer generell behörighet att företräda er son genom en fullmakt enligt avtalslagen. Det krävs då att ni ska upprätta ett fullmakts avtal.

Du eller/och sonens andra förälder behöver din frus tillåtelse för att ha rätten att skriva under avtal och dylikt för din sons räkning. Er son måste således skriva en fullmakt till er vilket möjliggör att han ger er rätten att utföra vissa ärenden i hans namn. Ni kommer då ha rätt att företa rättshandlingar, exempelvis rättshandlingar i förhållande till skolan, i er sons namn (10 § första stycket AvtL).

En fullmakt bör fastställa fullmaktens behörighet och befogenhet

En fullmakts gränser utgörs av fullmaktens befogenhet och behörighet. Behörigheten hänför sig alltså till att du kan göra något (tex upprätta ett avtal), medan befogenheten härrör sig till vad du får göra (tex villkor gällande avtalet). Det ska i avtalet framgå tydligt långt behörigheten och befogenheter sträcker sig eftersom det påverkar rättshandlingens giltighet i förhållande till tredje man.

Det finns vissa formkrav för en fullmakt, exempelvis att en sådan ska upprättas skriftligen och att det tydligt ska framgå vem som är fullmakthavare.

Sammanfattningsvis kan ni upprätta ett fullmaktsavtal för att företräda er son i sådana situationer. Innehållet i avtalet ska utformas efter vad för typ av ärenden han samtycker till att ni rättshandlar i hans namn.

Jag råder dig att söka juridisk hjälp för att fullmakten ska bli giltig och tydlig. Vi på Lawline erbjuder juridisk konsultation vid upprättande av framtidsfullmakt till fast pris – klicka på länken för att ta kontakt med oss: https://lawline.se/fixed_price

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96506)