Hur kan man hålla en veterinär ansvarig?

Hej. Vi har en äldre katt som vi tagit hand om för ngr år sedan som varit misshandlad. Vi måste söva honom 2 ggr per år för klipp o klor då vi inte får borsta m m p g a misshandeln. Vi skulle i dag lämna upp katten för klipp o sövning. Dom ringer från vet och säger att dom hört nåt på hjärtat. Jag svarar då att det kommer i bland på honom men att dom ändå sövt o det gått bra. Då säger hon att han har en tandsjukdom som inte min försäkring kommer täcka. Sa då att hur kan hon veta vad jag försäkrat honom för. Det kommer kosta mig 13.000kr säger hon. Så lättat e och avliva honom säger hon. Hon tycker även att han blivit lite smal. Jag i frågasätter då henne o säger att varför är det första du tar upp att han ska avlivas. När hon inte frågat något om vad vi vill sätta in för åtgärder. Då börjar veterinären skrika o hota mig så jag blev helt paff o bestört att en seriös veterinär får bete sig såhär mot en ägare. Jag var då hemma när hon ringde o katten inlämnad. Borde man inte liksom ta en diskussion hur ska vi göra. Vill ni göra det här eller vill ni fundera på avlivning. Har aldrig blivit bemött på detta sättet. Helt oacceptabelt tycker jag. Jag måste ju kunna få välja lite själv vad jag vill göra för min katt som e lite äldre. Men såhär är inte ok o bete sig mot en djurägare. Vad kan jag göra.

Lawline svarar

Hej!
 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar dig som att du är missnöjd med en veterinärs bemötande efter att du lämnat in din katt för vård, och att du nu undrar vad du kan göra åt detta.  
 

Förhållandet mellan dig och veterinären  

Mellan dig och veterinären gäller egentligen ett tjänsteförhållande mellan konsument och näringsidkare. Problemet är att konsumenttjänstlagen som vanligen reglerar dessa förhållanden, inte är tillämplig på förhållanden beträffande behandling av levande djur (1§ 1p. konsumenttjänstlagen). Lagen kan istället användas som vägledning. Man kan då tänka sig att tillämpa reglerna om näringsidkarens skyldighet att avråda konsumenten från en tjänst, om det utifrån priset, värdet av föremålet och andra omständigheter inte kan anses vara av rimlig nytta för konsumenten (6§ konsumenttjänstlagen). Denna reglering medför alltså en skyldighet för näringsidkare att informera konsumenten om denne anser att kostnaderna kan överstiga konsumentens nytta med tjänsten. Hur denna bedömning ska göras, är upp till näringsidkaren i varje enskilt fall, men jag förstår att det för dig framstår som okänsligt och offensivt att föreslå avlivning i din situation. Reglerna är inte absoluta, eftersom lagen inte är direkt tillämplig, men man kan ändå tänka sig att skyddsintresset bakom lagen ändå är rimlig att beakta, alltså att näringsidkaren som är den överlägsna parten inte ska utnyttja konsumentens okunnighet för tjänster som konsumenten inte behöver. Sen blir det såklart lite vanskligt när det handlar om djur med ett helt annat affektionsvärde än det ekonomiska värdet.   

I övrigt finns det regler i konsumenttjänstlagen som reglerar ansvar för näringsidkaren när den utfört ett fel i tjänsten som kan medföra rätt till exempelvis prisavdrag, åtgärd eller skadestånd, men även dessa är inte särskilt anpassade till behandlingen av levande djur. Fel i tjänsten föreligger om resultatet av tjänsten avviker från vad konsumenten har rätt att kräva, ur säkerhetssynpunkt beaktat myndighetsföreskrifter och vad som annars avtalats (9§ konsumenttjänstlagen). En del andra felansvarsregler handlar om informationsskyldighet och informationens innehåll (se 10-11§ konsumenttjänstlagen). Beaktat att de omständigheter du är missnöjd med egentligen inte rör veterinärens utförande av sitt arbete, utan snarare inställning och bemötande, så torde dessa regler vara svåra att komma åt.  

Sammantaget tror jag det är svårt för dig att med stöd av konsumenttjänstlagen kunna komma åt veterinärens agerande.  
 

Veterinärens skyldigheter och ansvar  

Det finns vissa regleringar kring djurhälsopersonals skyldigheter och ansvar i sin verksamhet enligt lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Veterinären ska fullgöra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, iaktta noggrannhet och omsorg vid utfärdande av intyg om djurs hälsotillstånd eller vård, och föra journal över djurhälsovården (2 kap. 1§). Reglerna rör främst generella förhållningssätt och organisatoriska förhållanden. Det finns här inget särskilt som närmar sig ditt problem tyvärr.   

Enligt Sveriges Veterinärförbund gäller för medlemmar i förbundet att de ska använda vetenskapliga och beprövade metoder (1§), inte lämna råd och föreskrifter, behandla djur eller utfärda recept innan denna gjort en noggrann undersökning i ärendet (3§) och veterinärer ska visa sina klienter hänsyn och ge korrekt och saklig information och endast utföra de undersökningar och behandlingar som kan anses berättigade (5§). Utifrån uppgifterna du angivit, så kan eventuellt 5§ hänvisas till avseende att visa klienter hänsyn, men i övrigt kan jag inte göra en bedömning av huruvida de givit dig korrekt eller saklig information. Det framgår av riktlinjerna att frågor om efterlevnad och tillämpning av riktlinjerna, handläggs av Veterinärförbundet, men det framgår inte riktigt på vilket sätt. Jag rekommenderar dig att om du undrar kan du kontakta förbundet och fråga, läs mer här.   

Vad kan du göra? 

Om en veterinär uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter vid verksamheten, kan denne få en disciplinpåföljd, såvida felet inte är ringa (6 kap. 1 §). En disciplinpåföljd innebär en varning eller en erinran, eller i värsta fall återkallelse av legitimation om veterinären varit grovt oskicklig i sin tjänst eller annars visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket (6 kap. 6 §). Missnöjen kring veterinärs behandling av ditt djur kan anmälas till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, eller till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet (5 kap. 1§). 

Möjligheten att anmäla en veterinär till ansvarsnämnden gäller huvudsakligen när veterinären felbehandlat ditt djur, och inte dig. Men om de gjort något i behandlingen som du anser är felaktigt, kan du göra en skriftlig anmälan där du beskriver händelsen, datumet, vem veterinären och kliniken är, och ange din kritik. Om nämnden skulle bedöma att veterinären har gjort fel, blir det som nämnts aktuellt med en varning eller en erinran, vilket ingetdera är något som tillkommer dig utan är endast disciplinpåföljder för veterinären.  
 

Sammanfattning och råd 

Huvudsakligen kokar din fråga ner till huruvida veterinärens agerande i ditt fall strider mot några regler eller riktlinjer för veterinärer. Min bedömning utifrån det du skrivit utan att kunna höra veterinärens version, är att det är svårt att nå någon framgång med detta i någon formell process. Alternativen ovan gäller huvudsakligen felbehandlingar som veterinären gjort beträffande djuret, om denne fått fel vård eller blivit skadad eller liknande. Ett bemötandefel kan absolut vara viktigt att ta på allvar, men det är tveksamt om det utifrån det du beskrivit kan föranleda några faktiska påföljder.  

Det första du bör göra är egentligen att kontakta kliniken i fråga, och framföra ett klagomål på veterinären i fråga så dennes chef blir meddelad. Om du sedan önskar att vidta vidare åtgärder, finns det ett par olika vägar att gå. Om du på något sätt önskar att påföljderna ska ge dig personligen kompensation, så är det genom en analog tillämpning av konsumenttjänstlagen. Då kan du kontakta ARN (Allmänna reklamationsnämnden) och få din sak prövat kostnadsfritt. Jag skulle dock inte tro att det finns så stora chanser till framgång denna väg, då jag har svårt att kvalificera in felet under någon bestämmelse i konsumenttjänstlagen.  

Om du i stället önskar någon form av disciplinpåföljd för veterinären, är det en anmälan till tillsynsmyndigheten eller ansvarsnämnden som är aktuellt. Läs mer om det här. Denna väg tror jag ger större chans till framgång, speciellt om du hänvisar till veterinärförbundets etiska regelverk, även om jag tyvärr tror att det också är svårt. Veterinären kommer troligen säga att denne endast försökte informera dig om läget, vilket är en ord-mot-ord-situation.   

Jag beklagar bemötandet du fick, och kan absolut förstå hur det är upprörande när det gäller sin familjemedlem. Önskar du vidare vägledning av en jurist, kan du återkomma till mig så sätter jag dig i kontakt med vår juristbyrå. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se. I övrigt hoppas jag att du fått någon vägledning i dina frågor!
 

Bästa hälsningar,  

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”