FrågaOFFENTLIG RÄTTHälso- och sjukvård04/04/2019

Hur kan man gå tillväga om man råkat ut för en feldiagnostisering?

Hejsan

Blev diagnostiserad med hypotyreos 2013 ätit medicin alla år i olika doser och mått uselt haft bla extrem trötthet som jag sökt hos för hos samma läkare i flera år utan att de hittar orsak. Har påpekat under alla år att jag inte blir bättre av medicin snarare sämre.

Fick ny läkare som tittat på mina värden och han kan inte se att jag överhuvudtaget någonsin haft hypotyreos. Jag är ledsen 2013-2019 har jag gått som ett vandrande lik. Detta känns inte ok. Vad kan jag göra.?


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan man ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen. Lagen gäller skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige, 3 §.

Förutsättningar för rätten till patientskadeersättning

Förutsättningarna för att kunna få patientskadeersättning regleras i 6 §. Det förutsätts att skadan ifråga ska ha uppkommit till följd av en medicinsk åtgärd eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården, att skadan ska ha kunnat undvikas samt att skadan ska vara av en sådan typ som beskrivs i bestämmelsen.

De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6).

I ditt fall framgår det att du fick en diagnos som sedan visade sig vara felaktig. För att få ersättning för en diagnosskada, enligt 6 § p. 3, ska skada ha uppkommit på grund av en felaktigt ställd diagnos, som inneburit att patientens tillstånd försämrats på ett sätt som kunnat undvikas om rätt diagnos ställts. Det ska, till exempel, ha rört sig om iakttagbara sjukdomstecken som tolkats felaktigt och därmed medfört att vårdåtgärder inte satts in eller blivit felaktigt inriktade vilket slutligen lett till en skada. För att bedöma om det förelegat en diagnosskada utgår man enbart från den kunskap som fanns vid diagnostillfället.

Anmälan om patientskadeersättning – hur gör man?

Ersättningen betalas ut ur vårdgivarens patientförsäkring, vilket det finns en skyldighet för vårdgivare att ha, 12 §. Det är just till vårdgivarens försäkringsgivare som man vänder sig om man vill göra en skadeanmälan. Denna försäkringsgivare är normalt Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Man kan anmäla via deras hemsida, här.

Preskriptionstider

För skador som orsakats innan den 1 januari 2015 gäller en tidsgräns på tre år från det att man fick kännedom om att man kunde göra en anmälan på grund av skadan.

Det finns också en yttersta tidsgräns för att kunna få patientskadeersättning enligt Patientskadelagen som är tio år och som räknas från den tidpunkt då skadan orsakades, 23 §.

Övriga möjligheter?

Vid allvarligare händelser inom vården kan man anmäla sådana till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Med allvarligare händelser avses, till exempel, sådana där en patient har fått oföränderliga eller permanenta besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit i samband med hälso- och sjukvård. Innan man anmäler ett klagomål till IVO ska man framföra klagomålet till den verksamhet där man fick vård, vilka är skyldiga att ta emot och svara på eventuella klagomål. Om man behöver stöd med framförandet av synpunkter och klagomål till den verksamhet där man fått vård kan patientnämnden hjälpa en. Klagomål som kommer in till IVO bedöms utifrån Patientsäkerhetslagen. IVO bedömer dock inte frågor som rör ekonomisk ersättning och utreder i regel inte händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

Sammanfattning

Väljer du att anmäla till Löf görs där en bedömning om ersättning enligt Patientskadelagen ska lämnas eller inte samt hur stor en sådan ersättning kan bli. Utöver ersättning så kan du på grund av fel och brister i vården i första hand kontakta den vårdpersonal som behandlat dig för att framföra dina synpunkter. Detta kan ske både muntligt och skriftligt. Du kan även kontakta patientnämnden som kan hjälpa dig med att framföra synpunkter och klagomål samt hjälpa dig med få dessa besvarade. Du kan se vilken som är din patientnämnd här.

Hoppas du fått klarhet i din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar!

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare