FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/07/2017

Hur kan man åberopa fel och kräva ersättning för fel på vara?

Köpte en husvagn privat. Ifrågasatte noga vid telefonsamtal innan köp att allt fungerade.

Vid köptillfället visade försäljaren var alla knappar till batteri, kylskåp, värme och cirkulation satt men inte hur det fungerade- värmereglaget visste hon inte hur det fungerade. Dock intygades återigen att allt fungerade. Detta skrevs in i kontraktet.

Det visade sig dock direkt att gasolen till kylskåpet inte fungerade, cirkulationspumpen ur funktion och kretskortet ärgat, en kostnad på ca 5000kr som åtgärdades en vecka efter köpet.

Vi meddelade säljaren att vi tagit kontakt med serviceverkstad dagen innan reparationen men fick till svar att allt hade fungerat när de använt husvagnen och kretskortet visste de inte var det satt. Till saken hör att de inte hade använt husvagnen sista året vilket de sa vid köptillfället.

Att vi ville ha ersättning skrev vi samma dag som reparationerna var utförda och betalda. Där upphörde svaren från säljaren. Vi skickade räkning och påminnelse men inte ett ljud. Skickade till kronofogden. Men säljaren motsätter sig betalning med motiveringen att "denne inte ägde husvagnen vid reparationstillfället" och "ej har godkänt någon betalning".
Vi har än en gång skrivit till säljaren och bett om åtminstone halva summan för att slippa gå vidare men inget svar.

Priset på husvagnen bestämdes redan per telefon, 19000 mindre än vad som var utsatt i annonsen. Finns mer att åtgärda men det borde vi ha upptäckt. Har vi en chans i tingsrätten eller blir kostnaderna ännu större?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utifrån vad du berättat om din situation, att det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner, blir köplagen tillämplig. De paragrafer som det nedan hänvisas till finner du i denna lag.

Det jag tar upp i detta svar har jag väldigt kort sammanfattat i slutet av svaret.

Vad får man som köpare åberopa som fel?
Om det rör sig om fel som köparen måste antas ha känt till vid köpet eller som du som köpare borde upptäckt vid undersökning av varan, så kan dessa inte åberopas som fel. Detta framgår av 20 § Köplagen. Ni kan alltså inte åberopa vad ni borde upptäckt, vilken du nämner i beskrivningen av situationen.

Vem bär ansvaret för ett fel?
En förutsättning för att ett fel ska kunna åberopas är att detta funnits innan den så kallade ”risken” övergått på köparen, vilket i stort sett innebär att felet ska ha funnits innan du som köpare övertagit ansvaret för varan. Köparen står då för skador som uppkommer på varan, köparen bär risken för varan. I 13 § Köplagen behandlas när risken för varan övergår på köparen.

Av paragrafen framgår att risken övergår då varan är avlämnad. Av din bakgrund utgår jag ifrån att det rör sig om ett så kallat hämtningsköp, och att ni alltså själva hämtat husvagnen hos säljaren, risken har då övergått när ni hämtat husvagnen, se 6 § Köplagen.

Fel som funnits innan risken övergått på köparen
Enligt 21 § Köplagen bär säljaren ansvaret för fel som funnits innan risken övergått på köparen, även om dessa fel visar sig först senare (då köparen övertagit risken). Detta gäller alltså om fel funnits med säljarna inte upptäckt detta då de inte använt husvagnen.

Om en försämring av varan uppkommer efter det att risken övergått på er som köpare anses varan, i ert fall husvagnen, som felaktig om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren lämnat en garanti eller viss utfästelse, och varan inte är i det skick som utfästs. Även detta framgår av 21 §. I ert avtal har garanterats att vissa saker ska fungera, vilket de senare visat sig inte göra.

Fel föreligger om varan inte överensstämmer med den kvalité som följer av avtalet, 17 § Köplagen. Där sägs också att varan är felaktig om den avviker från vad köparen kunnat förutsätta (tredje stycket), då säljaren i ert fall intygat på att det som senare visade sig vara trasigt, skulle fungera, kan man säga att ni förutsatt att det skulle fungera.

Säljarens rätt att avhjälpa felet
Säljaren har enligt 36 § alltid rätt att själv avhjälpa, dvs. åtgärda, felet på varan. Säljaren får dock inte åberopa att denne inte fått tillfälle att avhjälpa felet om köparen själv, dvs. ni, avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunnat krävas att köparen ska avvakta säljarens avhjälpande.
Ni har trots allt meddelat säljaren om felen samt nämnt att ni kommer att lämna in varan för reparation, och säljaren bör då anses haft tillfälle att kunna erbjuda sig att själv avhjälpa felet. Då ni efter detta inte fått någon större kontakt med säljaren skulle jag inte anse det skäligt att ni skulle behövt avvakta säljarens avhjälpande.

Prisavdrag
Enligt 38 § Köplagen har ni rätt till prisavdrag på varan. Avdraget ska motsvara förhållandet mellan varan i avtalsenligt skick och i felaktigt skick.

För att kort sammanfatta vad som nu sagts;
Du som köpare har rätt att åberopa fel som funnits innan du övertagit ansvaret för varan (även om felet visar sig först senare).Säljaren har rätt att själv avhjälpa felet, men kan inte åberopa detta om det inte är skäligt att köparen ska avvakta avhjälpande.För en felaktig vara har du rätt till prisavdrag motsvarande varan i avtalat skick i förhållande till felaktigt skick (mellanskillnaden).

Om ni kan visa på att det i kontraktet skrivits in (som du beskrev det ovan) vad som ska fungera vid köpet, och kan visa på att ni sedan fått göra vissa reparationer för att åtgärda fel på vad som intygandes skulle fungera vid köpet, samt påvisa era kostnader för detta är min åsikt att ni bör kunna få ersättning för reparationskostnaderna.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo