FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/03/2019

Hur kan jag hindra lantmäteriet från att ge en fastighetsägare rätt att forsla bort skog via en väg nära mitt hus?

Mitt hus ligger ca 1,5 meter från en samfälld väg.

Nu ska en markägare med hjälp av fastighetsbildningslagen 3 kap 1 paragraf stycka av ett stort område där han ska ta ut mycket skog.

Han tänker då köra ut denna skog förbi mitt hus.

Det kommer att bli ca 350-450 lass med lastbil och släp som ska förbi fullastade och lika många in tomma.

Han ska med hjälp av lantmäteriet tvinga sig in i vår samfällighet och nyttja vår väg.

Går detta på något vis att stoppa? jag vill inte ha all den trafiken så nära mitt hus.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du specificerar inte vilken typ av samfällighet ni har. I vilket fall som helst har lantmäteriet alternativen att antingen skapa en gemensamhetsanläggning, ändra i en redan befintlig gemensamhetsanläggning eller ge en användningsrätt.

Vid alla beslut av lantmäteriet rörande gemensamhetsanläggning måste dessa överklagas till mark- och miljödomstolen för att kunna ändras (30 § anläggningslagen). De överklaganderegler som finns kring fastighetsbildning i 15 kap. fastighetsbildningslagen ska tillämpas på anläggningsbeslut. Därmed kan man utläsa att överklagandet ska ges in till lantmäteriet inom fyra veckor från dess att förrättningen förklarats avslutad (15 kap. 6 § fastighetsbildningslagen). Viktigt att påpeka är att eftersom det blir fråga om en domstolsprocess kan det innebära extra kostnader för den som förlorar målet i form av att denne får betala motpartens rättegångskostnader (16 kap. 14 § fastighetsbildningslagen).

Ett överklagande måste som bekant baseras på tillräckligt gångbara argument för att uppnå önskad effekt. Eftersom jag vet alldeles för lite om omständigheterna i det här fallet är det svårt för mig att ge några förslag, men jag kan däremot skissa upp de många åtgärder som lantmäteriets kan vidta och vad förutsättningarna för dessa är. Har man kunskap om detta blir det desto lättare att utforma ett överklagande.

Lantmäteriet skapar en gemensamhetsförrättning
En gemensamhetsanläggning kan avse vägar och syftar till att uppfylla ändamål av stadigvarande betydelse för flera fastigheter (1 § anläggningslagen). Med stadigvarande betydelse menas att ändamålet inte ska vara av tillfällig natur. Vidare måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för fastigheterna som ska vara anslutna (5 § anläggningslagen). Det innebär att det måste finnas ett påtagligt behov, alltså ett behov som inte kan uppfyllas på annat håll. I fråga om vägar ska det således inte finnas alternativa vägbanor på annat håll. Förutom att vara väsentlig betydelse måste kostnaderna och olägenheterna av anläggningen också stå i rimlig proportion till dess vinster (6 § anläggningslagen).

Gemensamhetsanläggningen ska trots ovanstående inte inrättas om vissa deltagande fastigheter allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för detta (7 § anläggningslagen). Hur stor vikt vid någons åsikt lantmäteriet ska lägga beror på hur stor del av kostnaderna av anläggningen som personen kommer att bära.

Lantmäteriet ändrar en befintlig gemensamhetsanläggning
Om er befintliga samfällighet redan baseras på en gemensamhetsanläggning finns det olika sätt för lantmäteriet att ansluta den nya fastigheten. Lantmäteriet kan på eget initativ ansluta en fastighet i samband med att den nybildas (42 a § anläggningslagen). Fastighetsägaren kan också ansöka om en så kallad omprövningsförrättning (35 § anläggningslagen). För dessa alternativ gäller samma förutsättningar som när en ny gemensamhetsanläggning upprättas.

Vidare kan man ansluta en fastighet även om det endast är på grund av tillfälliga behov, förutsatt att särskilda skäl föreligger (47 § anläggningslagen). Särskilda skäl kan utgöra att fastigheten i fråga är huvudintressent för vägen, eller att det tillfälliga behovet ska bestå en längre tid.

Fastighetsägaren får en rätt att använda vägen
En fastighet kan få tillfällig rätt att använda en väg utan att anslutas till en existerande gemensamhetsanläggning (50 § anläggningslagen). Slutligen kan lantmäteriet även besluta att en fastighet har rätt att använda en befintlig väg utan att ansluta denna till den redan existerande gemensamhetsanläggningen (49 § anläggningslagen). Båda dessa alternativ förutsätter dock att det inte medför synnerliga men för fastighet som använder vägen eller upplåter den.

Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”