FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/02/2018

Hur kan jag få ersättning för arbete som jag utfört i föreningen?

Som ny ordförande i vår förening fick jag lägga ner väldigt mycket tid på att få en ny förvaltare som kunde sitt jobb. Mitt första år gick det åt 612 timmer enligt min kalender. Jag ansökte om 400 timmar ersättning enligt vår normala fördelning , 4 basbelopp som delas på de timmar varje ledamot lägger ner/år. 212 timmar önskade jag ersättning för förlorad arbetsinkomst ( vilket vi beslutat om på stämman) då dessa timmar gick åt dagtid med möten med våra leverantörer och ny förvaltare. En knapp majoritet i styrelsen gick emot mig vilket gjorde att jag slutade då jag inte kan jobba så. Styrelsen förstår inte att arbeten sker på dagtid och inte på kvällarna. Med hänsyn taget till vilka jobb jag var tvungen att tacka nej till ansökte jag om 540:-/ timmer för 212 timmar under en 3 månaders period.

Sista mötet jag var med tog vi upp frågan och bestämde att den skulle tas upp på en extra stämma.

När jag avgått valde styrelsen att inte genomföra detta extra stämmomöte vilket är väl ett fel i sig.

Hur går jag vidare?

Motionerar jag på stämman eller?

Danne Nilsson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om och hur du kan få ut ersättning för den tid som du lagt ner inom ramen för ditt arbete i föreningen.

För att svara på din fråga så behöver jag ta del av föreningens stadgar och även styrelsens arbetsordning. Detta ingår tyvärr inte i tjänsten men jag ska försöka besvara din fråga så gott det går.

1.Kan du få ersättning för din roll som styrelseledamot?

Här blir föreningens stadgar, styrelsebeslut och eventuella stämmobeslut direkt avgörande. Du har i frågan berättat att du själv satt i styrelsen när beslut fattades om att du skulle få ersättning för 212 timmar. Jag utgår från att du inte deltog i fattandet av detta beslut med hänsyn till jäv. Det framgår dock inte vad ersättningen skulle bestå i. Om det i beslutet framgår vad ersättningen skulle utgöras av så får detta anses ha företräde men annars får ersättningen bestämmas till vad som är brukligt för denna typ av arbete av en person i din ställning.

Vad denna ersättning kan uppgå till är svårt att svara på utan får avgöras från fall till fall och jag saknar relevant information för att kunna ta ställning till det i det här specifika fallet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att frågan om styrelsens ersättning är normalt en fråga för årsstämman i föreningen och under förutsättning att årsstämman inte delegerat detta ansvar till styrelsen så är styrelsen inte behörig att fatta beslut i frågor om ersättning till sig själv.

Det skulle i så fall innebära att oavsett vilket beslut styrelsen fattat avseende ledamöters ersättningar så är dessa ogiltiga.

2.Kan du få ersättning på någon annan grund?

Det finns eventuellt möjlighet att argumentera för att det finns ett anställningsförhållande mellan dig och föreningen. D.v.s. att du anställts på samma sätt som förvaltaren för att utföra ett visst jobb. När en bedömning av detta görs så gör man en helhetsbedömning där all information vägs in varför det är svårt att göra bedömningen i detta enskilda fall.

Det som talar till din fördel är att du utfört arbete på instruktion av styrelsen och att det fattats ett beslut om att du ska erhålla ersättning för detta.

Det som talar till din nackdel är att det inte (förmodar jag) betalats ut någon ersättning och därmed inte heller några sociala avgifter på lönen.

Bedömningen är som sagt en helhetsbedömning och omfattar mer än de två punkter jag tagit upp ovan men det är svårt att uttala sig med den begränsade information som jag har.

3.Hur går du vidare för att kräva ersättning?

Du föreslår i din fråga att du ska lägga fram en motion på stämman och detta kan absolut vara en möjlig väg framåt även om jag har svårt att hitta någon rättslig grund för det. Givetvis är det möjligt för dig att försöka förmå de andra medlemmarna av moraliska eller andra skäl godkänna att du ska få ersättningen men hur dina möjligheter ser ut för framgång på detta sätt har jag svårt att bedöma.

Jag föreslår att du istället låter en jurist titta närmare på saken och att juristen får ta del av det material som jag ovan beskrivit behövs för att kunna göra en fullständig bedömning. Därefter kommer juristen kunna ge dig en mer handfast rådgivning och också upprätta en skrivelse till föreningen där man kräver dem på din ersättning, förutsatt att det finns rättslig grund för detta.

Om föreningen ändå inte vill betala då så blir nästa steg att stämma föreningen alternativt ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.

Vi på Lawline arbetar med fasta priser och försöker så långt det är möjligt att utföra tjänster till fast pris. Jag bedömer att vi skulle kunna göra det även i ditt fall om detta är av intresse.

Jag hoppas detta var svar på dina frågor och om du har några kompletterande frågor eller vill att vi tar fram ett fast pris för att hjälpa dig vidare så kan du kontakta mig på robert.lindstrom@lawline.se

Vänligen,

Robert LindströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”