Hur kan jag få en gåva ogiltighetsförklarad?

2019-11-30 i Gåva
FRÅGA
Hej det gäller en gåva minsyster fick av mina föräldrar och är ett fritidshus.vid gåvotillfället var pappa dement o manmma visste inte var det innebar det finns inga andra upplysningar att det inte är förskott. Pappas namn teckning kanväl inte gälla o det är hennes ide att hon skulle få det . För mamma vill att det delas på vi tre syskon det går väl att få det ogiltig gåvåbrev skall väl bevittnas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det vill du inte att gåvan ska vara giltig. Din fråga går då att besvara i flera steg. Jag kommer redogöra steg för steg hur du kan angripa gåvan och sedan sammanfatta mitt svar i slutet.

Formkrav vid gåva av fastighet

När en fastighet ska överlåtas (köpas eller säljas) behöver det ske på ett visst sätt. För det första måste en skriftlig handling upprättas. För det andra måste handlingen skrivas under av både den som överlåter och den som får fastigheten överlåten. För det tredje behöver det vid ett köp framgå vad priset är. Är det en gåva behöver det framgå. För det fjärde behöver det framgå att fastigheten överlåts och vilken fastighet det rör sig om (4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken).

Det finns alltså inget krav på bevittnande. Men skulle något annat saknas är gåvan inte giltig. Då har du en grund att angripa gåvan.

Är det giltigt får du se om någon av grunderna nedan kan användas.

Din pappas demens och din mammas brist på insikt

Ett avtal som ingåtts under påverkan av en psykisk störning är ogiltig. Det innebär för det första att personen behöver ha en psykisk störning. För det andra innebär det att den psykiska störningen behöver påverkat beslutet att ingå avtal. Det krävs ett orsakssamband (lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning).

Motparten, alltså den som får eller köper fastigheten behöver inte ha vetat om den psykiska störningen.

Det ställs inga särskilt höga krav på den psykiska störningen. Även tillfälliga förvirringstillstånd som berusning eller skrämsel faller in under definitionen. Demens räknas också.

Din mammas brist på insikt är inte helt klart. Beror den på en psykisk störning så är avtalet ogiltigt. Om inte blir det svårare att angripa gåvan. Har hon lurats att skriva under gåvobrevet kan avtalslagens ogiltighetsregel om svikligt förledande blir aktuell (3 kap. 30 § avtalslagen). Det krävs då att din mamma vilseletts genom att hon fått oriktiga uppgifter eller att hon underhållits information. Det krävs också att vilseledandet skett avsiktligt. I så fall är avtalet också ogiltigt.

Bevisbördan för att avtalet ingicks under påverkan psykisk störning ligger på den som påstår ogiltighet. Är det alltså du som vill få det ogiltighetsförklarat är det du som måste bevisa det. Ett läkarutlåtande kan vara en bra utgångspunkt som bevisning. Du har också bevisbördan om du vill få det ogiltighetsförklarat på grund av vilseledande förledande.

Se gåvan som förskott

Om avtalet inte kan ogiltighetsförklaras kan gåvan ses som förskott på arv. Det innebär att det avräknas när arvet sedan ska fördelas (6 kap. 1 § ärvdabalken).

Utgångspunkten är att allt som givits bort under livstiden ska avräknas. Om det i gåvobrevet har skrivits att det inte ska vara förskott eller om det framgår så på annat sätt ska det inte avräknas som förskott (6 kap. 1 § ärvdabalken). Du säger att det inte finns några upplysningar om att det inte skulle vara förskott. Om det då inte framgår på annat sätt att det är så, så ska gåvan avräknas på arvet i framtiden.

Sammanfattningsvis kan sägas att det för att ge bort en fastighet finns vissa krav på hur det ska ske. Bl.a. ska det ske skriftligen och både gåvogivaren och gåvotagaren ska skriva under. Har det inte skett kan du redan på den grunden få gåvan ogiltighetsförklarad. Troligt är då att din syster inte ens fått lagfart på fastigheten.

Om kraven har uppfyllts kan du angripa gåvan mot bakgrund av att din far haft en psykisk störning. Beroende på under vilka omständigheter din mamma skrivit under kanske hon också haft en psykisk störning. Annars kanske det skett genom vilseledande förledande.

Om du bara kan få en av dina föräldrars gåva ogiltighetsförklarad är det troligt att den andra kvarstår.

Om du inte kan få båda ogiltighetsförklarad eller om du inte kan få någon så kan det avräknas som förskott på arv.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (605)
2020-02-23 tvångsförsäljning utan lagfart?
2020-02-20 Kan en gåva vara ogiltig?
2020-02-13 Bostadsrättsöverlåtelse genom gåva - krav?
2020-02-04 Kan maka bevittna lagfartsansökan?

Alla besvarade frågor (77459)