Hur kan den tjänande fastighetens ägare få ett servitutsavtal att upphöra?

2017-11-26 i Servitut
FRÅGA
jag har ett servitut på vatten med grannen på sommarvattenmin frågahur skall jag göra när dessa har först en dom som säger att vattnet skall vara på april-oktober och sedan stängas av. efter det att de fick domen flyttar denna granne dit trots att det står att inga året runt bostäder skall finnas där och använder vattnet hela vintern utan att betala för vintermånaderna. har tidigare skrivit till er om detta och då har ni hänvisat till jordabalken 14:7 .de är härskare och jag är tjänande.nu vill jag upphäva detta avtal då man inte får använda sk pumprum på vintern då det inte är vinter säkrat, även pumpen i brunn skall inte användas då.ge mig ett råd
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du hur du kan upphäva servitutsavtalet.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ett servitut kan upphöra genom hävning, eller upphävning enligt FBL. Sannolikt sett kan du inte upphäva det enligt FBL. Det ser dock ut som om du möjligen kan häva servitutet enligt 14 kap. 8 § jordabalken.

Hur kan du få servitutet att upphöra?

Som jag förstår dig innebär servitutsavtalet att din granne får ta vatten på din fastighet april–oktober, mot att du ersätts för det. Men, din granne använder vattnet under vintern utan att betala för användningen.

I ditt fall finns huvudsakligen två sätt att få servitutet att upphöra. Det ena är hävning enligt 14 kap. 8 eller 9 § jordabalken. Det andra är att upphäva det genom fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen (FBL).

Hävning

Du kan häva avtalet och kräva ersättning för skada enligt 14 kap. 8 § jordabalken, om följande kriterier är uppfyllda:

1. Fastighetsägaren har brutit mot 14 kap. 7 § jordabalken. Jag utgår från att du redan känner till vad den paragrafen innebär.

2. Avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig.

3. Du har uppmanat din granne att rätta sig, men din granne gör inte det inom skälig tid.

Du kan möjligen även häva avtalet enligt 14 kap. 9 § jordabalken. Då måste följande kriterier vara uppfyllda:

1. Din granne ska betala ersättning för servitutet.

2. Din granne betalar inte ersättning inom en månad efter att så skulle ha skett.

3. Din grannes underlåtenhet att betala är inte av ringa betydelse.

Observera dock att du i båda fallen måste underrätta din granne om du vill häva servitutet. Du måste göra det utan oskäligt dröjsmål efter att din granne har gett dig skäl att häva avtalet. Underrättar du inte din granne utan oskäligt dröjsmål förlorar du din rätt att häva avtalet (14 kap. 10 § jordabalken).

Jag har tyvärr inte tillräcklig information för att säkert bedöma din situation. Det jag dock kan säga är att det ser ut som om du skulle kunna häva avtalet enligt 14 kap. 8 § jordabalken, mot bakgrund av de uppgifter du gett mig.

Upphävande genom fastighetsreglering

Det är möjligt att upphäva ett servitut genom fastighetsreglering, enligt 7 kap. FBL. Som jag förstår din fråga förefaller det dock föga sannolikt att det som hänt i ditt fall skulle kunna motivera en upphävning.

Ett servitut kan upphävas om en viss olägenhet med servitutet inte kan undanröjas genom ändring (7 kap. 5 § första stycket FBL). Möjligheten till ändring har dock att göra med att nyttan med servitutet upphör – inte att den härskande fastighetens ägare bryter mot servitutsavtalet (se 7 kap. 4 § FBL).

Andra fall där ett servitut kan upphävas har att göra med att servitutet inte längre behövs eller är övergivet (7 kap. 5 § andra och tredje styckena FBL).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med servitut är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (308)
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?
2021-09-30 Avtalsservitut

Alla besvarade frågor (96401)