Hur kan äktenskapsförordet bli giltigt i flera länder?

FRÅGA
Hej!Angående gränsöverskridande äktenskapsförord.En svensk kvinna bor i Sverige och en dansk man bor i Danmark.De ska gifta sig i Danmark. Framtida boendeort är oklart, båda kan bli boende i Sverige eller Danmark alternativt särbo i resp. land.Var ska äktenskapsförordet registreras för att det ska vara heltäckande?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makarna gällande fördelning av deras egendom och vad som ska vara enskild egendom (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄB)). Enligt paragrafens tredje stycke är äktenskapsförordet giltigt när det är daterat, underskrivet av båda makar samt registrerat hos Skatteverket. Det blir då giltigt vid äktenskapets ingående eller den dag det kommit in till Skatteverket om det sker först efter äktenskapet har ingåtts.

Hur registrering hos Skatteverket går till går att läsa om här.

När ett äktenskapsförord har gränsöverskridande följder

Sverige har anslutit sig till EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden, som reglerar just makars förhållanden i en gränsöverskridande situation. Regleringen sker genom den svenska Lagen om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer.

Lagens 3 kap. reglerar nordiska situationer. I 3 kap. 12 § beskrivs att ett äktenskapsförord är giltigt om det vid upprättandet uppfyllde kraven för giltighet enligt antingen 1. den lag som makarna har avtalat om ska vara tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden eller 2. lagen i landet där makarna eller en av dem är medborgare.

Vidare beskrivs att om svensk lag ska tillämpas (antingen för att makarna valt det eller för att makarnas hemvist är Sverige) så krävs att äktenskapsförordet är upprättat enligt reglerna i Äktenskapsbalken samt registrerat hos Skatteverket för att det ska vara giltigt.

För att svara på din fråga, det nordiska samarbetet innebär ett äktenskapsförordet kan bli giltigt och heltäckande för makarnas situation oavsett om de väljer att registrera det i Sverige eller Danmark. Det som krävs är att äktenskapsförordet upprättas enligt reglerna och registreras på rätt sätt. I Sverige ska det registreras hos Skatteverket och i Danmark hos domstolen (s.k tingslysning).

Men som sagt, oavsett vilket land som väljs att registrera i så kommer äktenskapsförordet även vara giltigt i det andra landet.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?