Hur hög avgift får man ta ut vid ett arrende?

2019-02-25 i Arrende
FRÅGA
Finns det ngn max gräns på hyra om man har ett hus som vi arrenderar marken av ? Arrendet är ett bostads arrende och markägaren är en privat person. ( vet ej om det har ngn betydelse?)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har tolkat frågan så vill du veta om det finns en maxgräns avseende beloppet för arrendeavgiften som ni betalar.

Bostadsarrende regleras i 10 kap. jordabalken. Där regleras bland annat storleken på avgiften. Hur stor denna får vara beror dock på om det är fråga om ett ingående av avtal om arrende för första gången, eller om det är en förlängning av ett redan existerande arrendeavtal.

Om ni inte har haft något avtal innan, och det därför är ett nytt arrendeavtal, så är huvudregeln att avtalsfrihet gäller. Detta betyder att det inte finns några regler i 10 kap. jordabalken som sätter en gräns för arrendeavgiften.

Om det däremot är frågan om en förlängning av ett tidigare existerande avtal mellan er så är huvudregeln att arrendeavgiften ska utgå med ett skäligt belopp, så länge ni inte kommer överens om något annat (10 kap. 6 § första och fjärde stycket jordabalken).

Om ni vid en förlängning inte är överens om arrendeavgiften så ska detta avgöras av arrendenämnden (10 kap. 6 a § och 9 kap. 10 § jordabalken).

I deras prövning av om arrendeavgiften är skälig så kommer utgångspunkten vara vad arrendatorer (de som lånar marken) vanligtvis är villiga att betala. I första hand görs denna prövning genom en jämförelse med andra liknande arrenden inom samma område. Om sådana uppgifter inte finns så görs en mer fri bedömning där hänsyn tas till bland annat fastighetens skick, läge, storlek, förekomst av vatten och avlopp och så vidare. Det är därför svårt att säga vad en maxavgift skulle vara i just ditt fall, men i första hand kan du försöka ta reda på arrendeavgifter i närheten för att få en ungefärlig uppskattning.

Sammanfattning

Ett helt nytt avtal innehåller ingen maxgräns på arrendeavgiften. Det råder därför avtalsfrihet. En förlängning av ett redan existerande avtal ska dock utgå med en skälig arrendeavgift. Vad denna kan vara i just ditt fall är svårt att säga, men är ni oense om denna avgift så kan denna tvist hänskjutas till arrendenämnden som sedan fastställer ett skäligt belopp.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, jag läser med intresse ovanstående. Jag arrenderar själv en liten tomt på en ö där jag har en enkel fiskestuga. Nu vill markägaren höja arrendet från 4000 - 7000 kronor per år. Denna arrendehöjning är generell i detta område och gäller oavsett som man har tomten på fastlandet eller på en ö. > nu undrar jag om det kan vara rimligt att ha samma arrende på detta sätt? > finns det några regler för hur man ska jämföra arrenden med andra områden (markägarna har jämfört arrenden i ett fritidsområde nära stan (Umeå) och vårt stugområde ligger klart längre från Umeå) > vad kan det komma att kosta för mig, om jag vill ta det till arrendenämnden för avgörande? Om jag släpper stugan (för att vi inte kommer överens) - kan jag då få kompensation för att jag dragit in vatten till stugan och lagt ner mycket tid och pengar för att få till en gemensam hamn på fastlandet för öborna? Med vänlig hälsning Thorsten
2019-07-31 16:52
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (165)
2019-08-06 Bostads- och anläggningsarrende, förverkande av arrenderätt och byggnad på ofri grund
2019-07-17 Skillnad på olika arrenden
2019-07-09 Är det möjligt att åberopa force majeure på grund av förra sommarens torka?
2019-06-23 Preskription vid arrendeförhållande

Alla besvarade frågor (72172)