FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut14/07/2014

Hur hantera grannes missbruk av servitut

Jag köpte en avstyckad tomt 1½ år sedan och säljaren (härskande grannfastighet) villkorade det med servitut för att han använder den delen av tomten som in- och utfart till hans härskande fastighet. Servitutet signerades av dåvarande tomtägare (han och hans fru) innan försäljning skedde. utan tidsbegränsning. Det visade senare att han använder den delen av tomten för sitt bussbolag som han har i villaområde. Han parkerar, luftar, byter däck, tvättar och meckar med sina 3 stora bussar och bilar i denna del av min tomt. Ett antal människor kommer in och ut och parkerar sina bilar där. Så stod det inte i servitutet utan det var bara rätten till infarts- och utfartsväg. Det stod inte väg för bussar, parkering eller annan användning. Gör det att avtalet blir ogiltigt eller bruten på något sätt ? vad gäller i sådant fall.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

En tvist om ett servitut behandlas i allmän domstol, tingsrätten, i den ort där fastigheterna ligger. Förfarandet inleds med en stämning och för detta kan rekommenderas att juridisk hjälp inhämtas. Domstolen kommer då att bedöma om användningen av servitutet har varit "avtalsenlig", och i ditt fall verkar det osannolikt att rätten till in- och utfart kan tolkas innehålla rätt till garage- eller depåverksamhet.

Ett servitutsförhållande kan föreligga antingen genom en överenskommelse mellan fastigheterna/fastighetsägarna (avtalsservitut), vilket regleras i Jordabalken (JB) kapitel 7 och 14, eller genom en av Lantmäteriet genomförd förrättning vid fastighetsreglering, vilket regleras i Fastighetsbildningslagen kapitel 7 och som kallas för officialservitut.

Avtalsservitut

Om ett servitut enligt JB föreligger så är den härskande fastigheten skyldig att inte betunga den tjänande fastigheten mer än nödvändigt. Ifall den olägenhet som den tjänande fastigheten utsätts för är av väsentlig betydelse för denne, och den härskande fastigheten inte efter anmaning rättar sig så kan servitutet upphävas. Detta regleras i JB 14:6, 7 & 8.

En fastighetsägare som vill häva ett servitut ska meddela om detta till den andra parten så snart som möjligt, JB 14:10. Annars kan rätten gå förlorad. 

Alltså beror det lite på omständigheterna ifall du kan tvinga den härskande fastigheten till rättning: om din tomt är till för någon slags näringsverksamhet är kanske olägenheten som bussrörelsen medför inte lika väsentlig som om du köpt din fastighet för att använda den som fritidsbostad eller dylikt.

Om din granne inte rättar sig så skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med Lantmäteriet för att få vidare initial hjälp med ditt ärende.

Officialservitut

Servitut som bildats på Lantmäteriets initiativ genom förrättning har mer av en allmännyttig karaktär och kan bara ändras av Lantmäteriet - de enskilda parterna har alltså mindre att säga till om i frågan om officialservitut. Men möjligheten att ändra eller upphäva servitutet finns likväl. För ändring av ett officialservitut måste man kort sagt komma med ett förslag till Lantmäteriet om bättre användning av marken, och hoppas att Lantmäteriet köper detta förslag och ändrar servitutet.

Men eftersom att det inte verkar vara servitutet som det är direkt fel på, utan din grannes överdrivna användning av detta, så är det snarare ett föreläggande om att grannen skall upphöra som behövs än en ändring av servitutet. Även i detta avseende råder jag dig att kontakta Lantmäteriet för att få vägledning i hur du ska gå vidare. Men om tvisten rör hur servitutet används snarare än hur servitutet är beskaffat så är det liksom ovan en tvist som man behandlar i allmän domstol.

Jag hoppas att detta besvarar din fråga, men om du undrar något ytterligare så går det bra att ringa till den kostnadsfria telefonrådgivningen som Lawline erbjuder, eller att ställa din fråga som en kommentar nedan.

Vänligen,

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”